Zorgplicht werkgevers bij seksuele intimidatie: wat houdt het in en wat kan er beter?

Verdieping

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en moet werknemers, klanten en cliënten tegen seksuele intimidatie beschermen. De belangrijkste taak is het voorkomen van seksuele intimidatie. Maar als dit zich toch voordoet en een werknemer een klacht indient, is een zorgvuldige afhandeling van essentieel belang. Uit recente oordelen van het College blijkt dat werkgevers nog niet altijd op de hoogte zijn van deze zorgplicht, of weten hoe ze het moeten aanpakken. In dit artikel gaan we in op de verantwoordelijkheden van werkgevers, geven we praktische tips en kijken we naar voorbeelden uit recente oordelen.

De silhouetten van een man en een vrouw door een glazen wand
Beeld: ©Roos Petersen

Sexting, seksueel getinte opmerkingen of gedragingen met een seksuele connotatie; dit kunnen voorbeelden zijn van seksuele intimidatie dat bij wet verboden is. Ook op het werk.  

In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving wordt seksuele intimidatie als een vorm van discriminatie op grond van geslacht aangemerkt. De werkgever is volgens deze wet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en moet dus werknemers en de gebruikers van diensten ertegen beschermen. Dit geldt voor elk gebied van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld bij de werving en selectie, op de werkvloer, en bij het beëindigen van een arbeidsverhouding. Ook de Arbowet verplicht werkgevers om beleid te voeren dat seksuele intimidatie voorkomt en beperkt.  

Wat houdt de zorgplicht in?

Preventie 

Het beste voor iedereen is natuurlijk om seksuele intimidatie te voorkomen. De Arbowet schrijft voor dat werkgevers alle arbeidsrisico's (waaronder seksuele intimidatie) in kaart moeten brengen in een risico-inventarisatie en –evaluatie. Op basis hiervan moet een werkgever een plan van aanpak maken, waarin staat wat het bedrijf precies gaat doen om de risico's te beheersen. Ook moeten de werknemers hierover ingelicht worden.  

In de tipsheet 'Seksuele intimidatie op het werk: hoe ga je hier als werkgever mee om?' staan tips voor preventie, wat je kunt doen als er een melding of klacht binnenkomt, hoe je goed onderzoek doet naar de klacht en zorgt voor goede nazorg.  

Ingrijpen wanneer seksuele intimidatie plaatsvindt

Verder houdt de zorgplicht in dat een werkgever moet ingrijpen als de werkgever weet, of had moeten weten, dat er sprake is van seksuele intimidatie. Dit geldt voor collega’s onderling. Als het gaat om seksuele intimidatie door een gezaghebbende werknemer, zoals een leidinggevende, wordt dit direct toegekend aan de werkgever. De werkgever moet dan passende maatregelen nemen.  

Zorgvuldige klachtafhandeling 

Naast de plicht om discriminatie te voorkomen en in te grijpen als er sprake is van discriminatie, heeft de werkgever ook een plicht om klachten over seksuele intimidatie zorgvuldig af te handelen. Dit betekent dat een klacht voortvarend en vertrouwelijk moet worden opgepakt. Ook moet er sprake zijn van hoor- en wederhoor en moet de klager op de hoogte worden gesteld van de uitkomst van het onderzoek. Hoe je dit aanpakt staat beschreven in de tipsheet voor werkgevers

Victimisatie 

Een werkgever heeft ook een verplichting om iemand die geklaagd heeft over seksuele intimidatie, niet te benadelen vanwege deze klacht. Dit wordt het verbod op victimisatie genoemd. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van victimisatie als een contract van een klager niet wordt verlengd of diegene na een melding wordt gepest op de werkvloer.   

Nazorg  

Goede nazorg is minstens zo belangrijk als goede klachtafhandeling. Let er daarom op dat de klager voldoende nazorg krijgt. Bijvoorbeeld door na afhandeling van de klacht te checken hoe het met de klager gaat. En door te vragen of de seksuele intimidatie is gestopt. Als de kwestie tot veel onrust op het werk heeft geleid, kan het nodig zijn om draagvlak te creëren bij de collega’s. Bijvoorbeeld voor terugkeer van de klager en/of de (vermeende) dader of voor acceptatie van de conclusies van het onderzoek. 

College beoordeelt of werkgevers zich houden aan de zorgplicht

Omdat seksuele intimidatie een vorm van discriminatie is, kunnen klachten over het handelen van de werkgever bij seksuele intimidatie aan ons worden voorgelegd. Het College doet dan onderzoek naar de situatie, houdt een hoorzitting en spreekt uiteindelijk een oordeel uit of de organisatie in strijd heeft gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat in deze procedure niet om het ‘aanklagen’ van individuele personen, maar om de verantwoordelijkheid van de organisatie of het bedrijf waarbinnen de seksuele intimidatie plaatsvond.  

Goed gehandeld, of niet?

In een aantal zaken die het College afgelopen jaar heeft behandeld zien we hoe verschillende werkgevers hebben gehandeld na een klacht van een werknemer. Er blijkt vaak ruimte voor verbetering.   

Meer weten?