Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en neemt hierbij dan ook de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Wij behandelen en beveiligen de door jou overgedragen persoonsgegevens dus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is het College voor de Rechten van de Mens. Dit betekent dat het College beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Het College is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

Verwerken persoonsgegevens

Als je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, zoals de nieuwsbrief, voorlichting en informatie over mensenrechten of het invullen van een meld- of klachtenformulier op onze website, vragen wij je om je persoonsgegevens te verstrekken. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1 van de AVG, zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer.

Daarnaast verwerken wij, wanneer nodig, ook bijzondere persoonsgegevens over jou als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze uit eigen beweging aan ons hebt verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens (kunnen) worden gebruikt:

 • medische gegevens
 • politieke opvattingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • ras of etnische afkomst
 • seksuele gerichtheid

Waarvoor gebruikt het College jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de wettelijke taken van het College. Die taken zijn vastgelegd in de Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM) en omvatten onder meer de volgende activiteiten:

 • informatie en voorlichting op het terrein van mensenrechten;
 • onderzoek op het terrein van mensenrechten;
 • behandeling van verzoeken om een oordeel over de vraag of onderscheid is gemaakt als bedoeld in de gelijkebehandelingswetgeving; 
 • rapporteren over en doen van aanbevelingen op het terrein van mensenrechten;
 • adviseren over (concept)wet- en regelgeving en beleid dat direct of indirect betrekking heeft op mensenrechten.

Het College gebruikt je persoonsgegevens alleen voor de genoemde doelen, en alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Opslag van jouw gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden op een veilige manier bewaard. Het bewaren van e-mails, brieven of telefonische gegevens is noodzakelijk voor de verdere uitvoering van onze dienstverlening, zoals het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. De opslag gebeurt conform de voorschriften in de AVG en de Archiefwet 1995.

Anoniem contact is mogelijk

Het College bewaart gegevens uit e-mails, brieven en telefoongesprekken ook om naar onderwerp een analyse te kunnen maken van het aantal vragen en meldingen.
Het College geeft geen gegevens door aan derden, tenzij jij daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Het is ook mogelijk om anoniem contact op te nemen met het College, of bij een vraag of melding te verzoeken geen persoonsgegevens vast te leggen.

Verzoek om een oordeel (klachtenformulier)

Eén van de wettelijke taken van het College is om (op verzoek) te onderzoeken of er een onderscheid is of wordt gemaakt in de zin van de gelijkebehandelingswetgeving, en om daarover een oordeel te geven. Verzoeken om een oordeel die binnenkomen via internet worden opgeslagen op een streng beveiligde server. De door jou ingevulde (bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt om te beoordelen of het College je klacht in behandeling kan nemen. 

Anonieme klacht is niet mogelijk

Voor een goede uitvoering van deze taak is het noodzakelijk om je gegevens te verwerken, omdat het College anders niet kan beoordelen of een klacht in behandeling kan worden genomen. Het is dan ook niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

Procedure

Als het College heeft besloten dat een klacht in behandeling kan worden genomen en een procedure is gestart, worden je persoonsgegevens, in het kader van hoor en wederhoor, aan de wederpartij verstrekt. Ook kunnen de gegevens worden verstrekt aan een deskundige die in opdracht van het College een advies uitbrengt in jouw zaak. Aan partijen wordt vooraf gemeld aan wie hun persoonsgegevens worden verstrekt. Voor een goede en zorgvuldige beoordeling van verzoeken is het noodzakelijk jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Je bent wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken (artikel 6 WCRM). Het College verwerkt alleen die gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak.

Oordelen op de website

Het College publiceert de oordelen op de website. De namen van verzoeker(s) worden in het oordeel niet vermeld. De namen van verweerder(s) wel, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Lees meer over onze publicatieregels voor oordelen.

Oordelen eigen handelen

Ook als organisaties en bedrijven vragen om een oordeel over het eigen handelen, is het voor een goede beoordeling van de zaak noodzakelijk dat (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. Deze organisaties en bedrijven kunnen het College gemotiveerd verzoeken hun naam niet openbaar te maken in het te publiceren oordeel.

Onderzoek en enquêtes

Het College heeft de wettelijke taak om sociologisch, empirisch onderzoek te doen op het gebied van de mensenrechtensituatie in Nederland en gebruikt daar onder meer enquêtes voor. In dat kader slaat het College, wanneer nodig, ook (bijzondere) persoonsgegevens op. In het uiteindelijk gepubliceerde onderzoek worden uitsluitend (anonieme) gegevens vermeld die van belang zijn voor de onderzoeksresultaten.

Werving en selectie

Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing vernietigd. Het College kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een half jaar te bewaren ten behoeve van eventuele toekomstige passende vacatures. Voor overige richtlijnen omtrent het verwerken en bewaren van sollicitatiegegevens verwijzen we naar de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Onze website

Webstatistieken

De website van het College maakt gebruik van webstatistieken. De website www.mensenrechten.nl (inclusief de subdomeinen die daarvan deel uitmaken) maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Verder worden de gegevens niet gedeeld met derden.

We gebruiken cookies om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Voorbeelden zijn bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Het doel is om de website te verbeteren en waar mogelijk beter af te stemmen op de wensen van de gebruiker.

We kunnen deze cookies niet herleiden tot een computer of individu. Daarom verzamelen we geen persoonsgegevens via de cookies en gebruiken we de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Zeker niet voor commerciële doeleinden. Lees meer over het gebruik van cookies.

Foto’s op de website

Sommige foto’s worden gemaakt door een fotograaf in opdracht van het College. De fotograaf of het College regelt de toestemming van de gefotografeerde. Dit leggen wij vast in een quitclaim (portretrecht).

Soms word je in het kader van een publiciteitscampagne gevraagd om persoonsgegevens of foto’s (selfies) in te sturen of te uploaden naar de website. Met het insturen of uploaden van die gegevens geef je toestemming aan het College om die gegevens of foto’s binnen het kader van de betreffende campagne te gebruiken. Je kunt die toestemming later weer intrekken en de ingestuurde gegevens laten verwijderen. Lees meer over copyright op foto's. 

Online derde partijen

Het College gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die je aan ons geeft. Wij verwijzen regelmatig naar websites van andere organisaties. Daarbij maken wij nooit gebruik van of delen wij nooit jouw persoonlijke gegevens. Kom je via links op onze website op andere websites, dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met jouw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden je dan ook sterk aan om hun privacybepalingen goed door te lezen.

Bewaartermijn

Het College bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden die in deze privacyverklaring staan conform de richtlijnen in de AVG. Daarnaast moet het voor bewaring ook voldoen aan de regels uit Archiefwet 1995,  i.c. de Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945, gepubliceerd in Staatscourant 12 april 2021, nr. 17848.

Delen met derden

Het College verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Met organisaties die in onze opdracht je gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst; zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het gebruik van jouw gegevens. Het College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Het College neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, zoals in zakendossiers, worden bewaard in een deugdelijke, afsluitbare ruimte, zodat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.

Rechten van jou als betrokkene

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Als je toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om die gegevens in machineleesbare vorm te ontvangen.

Privacyverzoek

Voor al deze zaken (verwijdering van je gegevens, beperking van de verwerking van je gegevens, etc.) kun je een privacyverzoek indienen bij het College. Dit kan uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd. Download daarvoor het formulier privacyverzoek, vul het volledig in en stuur het per e-mail of briefpost naar de privacymedewerker van het College. De contactgegevens staan onderaan deze webpagina vermeld. Uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek stuurt het College je een (inhoudelijke) reactie op je verzoek.

Identificatie in persoon

Het is belangrijk dat je je bij een verzoek kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor een afdoende identificatie kun je daarom worden uitgenodigd om in persoon bij het College te verschijnen.

Voor minderjarigen (onder de 16 jaar) en voor onder curatelen gestelden geldt dat verzoeken voor inzage, correctie of verwijdering, moeten worden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Het College zal dan ook aan de wettelijke vertegenwoordigers reageren op het verzoek.

Kosten

Het indienen van een privacyverzoek is gewoonlijk gratis, maar bij zeer omvangrijke en complexe verzoeken kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Meer informatie

Over privacyrechten

Wil je meer weten over welke rechten je hebt als het gaat om jouw geregistreerde persoonsgegevens? Lees dan meer over je privacyrechten. 

Over privacywetgeving

 • Meer informatie over privacywetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Het College heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze (externe) onafhankelijke functionaris houdt toezicht op de toepassing van de privacywetgeving bij het College en is bereikbaar via fg@mensenrechten.nl.

 • Het College helpt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen

Het College kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie vind je altijd op deze webpagina. 

Vragen en contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je per e-mail (privacy@mensenrechten.nl) contact opnemen met de privacymedewerker van het College. Ook kun je een brief schrijven naar het volgende adres:

College voor de Rechten van de Mens
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Datum laatste wijziging: 12-09-2022