Indienen verzoek Wet open overheid (Woo-verzoek)

Met een Woo-verzoek vraag je het College voor de Rechten van de Mens om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor 'Wet open overheid'.

Wat houdt het Woo-verzoek in?

Op grond van de wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van het College.

Het verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in stukken. Met stukken wordt bedoeld: een door het College opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of andere vormen van vastgelegde gegevens die verband houden met de publieke taak van het College. Het gaat bijvoorbeeld om papieren documenten als (advies)brieven, rapporten, beleidsdocumenten en digitale stukken zoals e-mailberichten. 

Het Woo-verzoek en daarop genomen -besluit worden na afronding van het verzoek samen met de bijbehorende documenten gepubliceerd op deze website. 

Indienen van een Woo-verzoek

Is de door jou gezochte informatie niet al eerder openbaar gemaakt?
Dan kun je een Woo-verzoek indienen.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • je contactgegevens, inclusief telefoonnummer
  • dat het om een Woo-verzoek gaat
  • over welk onderwerp het gaat
  • om welke (soort) documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk)
  • over welke periode het gaat

Een verzoek om informatie op grond van de Woo stuur je naar:

e-mail: info@mensenrechten.nl
schriftelijk: College voor de Rechten van de Mens,
t.a.v. Contactpersoon Woo, Postbus 16001, 3500 DA Utrecht

Woo contactpersoon

Heb je vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van je Woo-verzoek, dan kun je contact opnemen met de Woo-contactpersoon bij het College.

De Woo-contactpersoon is bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 88 83 888. Je kunt je vraag ook altijd stellen door een e-mail te sturen aan info@mensenrechten.nl.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door het College, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over het verzoek, neemt de behandelende medewerker contact met je op. 

Het College heeft 4 weken de tijd om een besluit op je Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog 2 weken worden verlengd. Hier krijg je een bericht van. 

Als je Woo-verzoek omvangrijk of ingewikkeld is, zal de behandelaar van het Woo-verzoek aanvullende afspraken met jou maken over de uitvoering en afhandelingstermijn.

Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met het Woo-besluit, kun je bezwaar maken bij het College. Vervolgens kun je ook beroep en hoger beroep instellen. In het Woo-besluit zelf staat hoe en waar je bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Het uitgangspunt van de Woo is dat alle informatie van de overheid openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar gemaakt mag worden. 
De criteria voor openbaarmaking zijn vastgelegd in de Woo. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom dan niet. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van betrokken personen. Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden (belanghebbenden).

Belanghebbenden kunnen een zogenoemde zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Vanwege een zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen. Hier krijg je in dat geval bericht van.