Aantal meldingen seksuele intimidatie op de universiteit laatste 2 jaar verdubbeld

Verdieping

Dit weekend protesteerden studenten en medewerkers van de UVA tegen seksueel overschrijdend gedrag op hun universiteit. Zo’n 100 mensen kwamen -op 1,5 meter en met mondkapjes- bij elkaar op een veld bij studentencampus Roeterseiland. Ze drongen aan op beter beleid van hun universiteitsbestuur. Ook op andere universiteiten speelt dit probleem: het aantal meldingen van seksuele intimidatie van studenten en medewerkers is de laatste twee jaar verdubbeld.

Wat speelt er?

Het afgelopen jaar kwamen twee mannelijke medewerkers van de UVA -een docent en een hoogleraar- in het nieuws vanwege meldingen over seksueel overschrijdend gedrag jegens vrouwelijke studenten; de eerste kreeg een officiële berisping, de tweede werd ontslagen. De UvA stelde verplichte trainingen in voor docenten om ongewenst gedrag te voorkomen en startte onlangs een onafhankelijk onderzoek naar hoe het universiteitsbestuur is omgegaan met meldingen van studenten. De actievoerders vinden dit echter niet genoeg. De berispte docent zou alsnog moeten worden ontslagen en de decaan die volgens hen te weinig actie ondernam, moet terugtreden.

In Nederland komt seksuele intimidatie op de werkvloer veel voor. Onlangs kwam in het nieuws dat vrouwelijke ambtenaren jonger dan 35 jaar regelmatig te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Eén op de zeven heeft dit het afgelopen jaar meegemaakt. Maar het kan dus ook gaan over seksuele intimidatie van leerlingen, studenten of klanten.

Veilig werk- en leerklimaat

Iedereen heeft recht op een werk- of leerklimaat waarin je niet wordt gediscrimineerd en waarin je je veilig voelt. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en onderwijsinstellingen om hiervoor te zorgen en maatregelen te nemen die mensen beschermen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer of op school.

Van seksuele intimidatie is sprake wanneer je geconfronteerd wordt met ongewenst seksueel gedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een collega of een leidinggevende een werknemer seksueel getinte berichten stuurt en/of hem of haar betast. Of als een docent seksueel getinte opmerkingen maakt tegen een student.

Veel bedrijven en instellingen hebben interne procedures om grensoverschrijdend gedrag aan de orde te stellen. Als je je klacht over seksuele intimidatie bespreekt met bijvoorbeeld je leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie moet deze zorgvuldig en voortvarend worden onderzocht.

Wat doet het College?

Wanneer je denkt dat je te maken hebt met seksuele intimidatie op de werkvloer of op school, kun je een klacht indienen bij het College. Het is belangrijk om te weten dat er dan een zogenoemd victimisatieverbod geldt. Dat betekent dat een werkgever je arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen vanwege je klacht. Ook mag je klacht niet tot gevolg hebben dat je contract niet wordt verlengd.

Het victimisatieverbod houdt namelijk in dat het verboden is om iemand te benadelen wanneer je een beroep doet op rechten die zijn vastgelegd in de gelijkebehandelingswetgeving. Dat geldt dus ook voor discriminatie vanwege geslacht, zoals seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het College besteedt de komende jaren extra aandacht aan het tegengaan van seksuele intimidatie op het werk. Onder meer door de bewustwording over seksuele intimidatie op de werkvloer te vergroten. Dit valt onder het programma gendergelijkheid.

Meer informatie

Wil je meer weten, neem contact op met het College voor de Rechten van de Mens. Iedere werkdag tussen 10.00 – 16.00 uur is er spreekuur. Onze gesprekken worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Meer lezen

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. Daar staan voorbeelden in van vormen van seksuele intimidatie en hoe je dit kunt voorkomen en bestrijden.