Orange the World: het College is #medestander

Geweld tegen vrouwen is een ernstige mensenrechtenschending. Iedereen heeft namelijk het recht op een leven vrij van geweld, het recht op leven, het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit en het recht op gezondheid. Orange the World vraagt hier aandacht voor. 

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

Het College voor de Rechten van de Mens besteedt jaarlijks aandacht aan Orange the World. Geweld tegen vrouwen is overal ter wereld een groot probleem. Zo ook in Nederland. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45%) heeft aangegeven sinds haar vijftiende levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld.

“Partnergeweld komt niet alleen voor bij gesettelde stellen. Juist jonge mensen, nog onervaren in de liefde, zijn er kwetsbaar voor.” 

Interview met Tessel ten Zweeg

Inbreuk op de mensenrechten

Geweld tegen vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten van vrouwen. Daarnaast is het een vorm van discriminatie van vrouwen, omdat het gaat om vormen van geweld die vrouwen buitenproportioneel vaak treffen, zoals seksueel geweld en geweld in de privésfeer. Geweld tegen vrouwen komt voort uit stereotype opvattingen over genderrollen. Om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden, moeten maatregelen daarmee rekening houden.

Lees meer over Orange the World