Het College presenteert zijn Jaarplan 2021

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de mensenrechten in Nederland. Ook in 2021 stelt het College hierin prioriteiten en focus. Hierover kan je meer lezen in het Jaarplan van het College.

Kantoorgebouw van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht

Het College in 2021

Het College ziet er als toezichthouder op toe dat mensenrechten in Nederland worden beschermd en bevorderd. Om dat te kunnen doen heeft het College een aantal wettelijke taken. Het oordeelt bijvoorbeeld over de vraag of er in individuele gevallen sprake is van discriminatie. Daarnaast staan de juridisch medewerkers van het College dagelijks burgers en organisaties te woord die vragen en meldingen hebben over mensenrechten en discriminatie. Ook is het College nationaal toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen meedoen aan onze maatschappij. Het College houdt in de gaten of dit verdrag in Nederland goed wordt nageleefd. In 2021 doet het College dat met name op de thema’s ‘onderwijs’ en ‘meedoen aan de samenleving’. Verder heeft het College in 2021 bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de Tweede Kamerverkiezingen.

Dit jaar start het College ook met het project ‘Institutioneel racisme en rassendiscriminatie’. Met dit project wil het College de overheid wijzen op haar verplichting om niet te discrimineren op grond van ras en toelichten wat dit betekent voor het handelen van uitvoeringsinstanties in de praktijk. Hoe belangrijk dit is, blijkt wel uit de Toeslagenaffaire. Daarnaast wil het College met dit project het maatschappelijk middenveld, waaronder belangen- en minderheidsorganisaties en anti-discriminatievoorzieningen, ondersteunen bij het tegengaan van discriminatie op grond van ras. Het College houdt daarbij de actualiteiten nauwlettend in de gaten.

Welke prioriteiten stelt het College voor 2021?

Mensenrechten spelen op veel maatschappelijke terreinen een belangrijke rol. Daarom is het nodig dat het College focus aanbrengt en flexibel inspeelt op actuele ontwikkelingen. Dat heeft het College vastgelegd in zijn Strategisch Plan 2020-2023. In dit plan staan de strategische prioriteiten van het College in de periode 2020-2023. Dit betekent dat ook in 2021 de thema’s digitalisering & mensenrechten en gendergelijkheid & mensenrechten in het bijzonder de aandacht krijgen van het College. Actualiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de mensenrechtelijke gevolgen van de coronacrisis blijven daarnaast een belangrijk focuspunt van de werkzaamheden van het College.

“Om Covid-19 uit te bannen, staat ons dagelijks leven op zijn kop. De maatregelen die worden genomen om het virus te bestrijden hebben enorme gevolgen voor veel mensenrechten en fundamentele vrijheden. Ook de Toeslagenaffaire en het maatschappelijk debat over institutioneel racisme raken onze samenleving breed. Deze mensenrechtenkwesties vragen van het College als nationale mensenrechteninstituut van Nederland actieve betrokkenheid.” Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.