Verplichtingen werkgevers rondom seksuele intimidatie onvoldoende duidelijk

De bestaande regelgeving maakt onvoldoende duidelijk welke verplichtingen werkgevers hebben om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en aan te pakken. Een fundamentele cultuurverandering is noodzakelijk om een einde te maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een advies aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werk regelgeving uit 

Het kabinet heeft aangekondigd te werken aan een nationaal actieplan gericht op een langjarige inzet en duurzame verandering rondom de aanpak van seksuele intimidatie. Met het oog op dit op te stellen actieplan, het debat op donderdag 12 mei aanstaande in de Tweede Kamer over gezond en veilig werken en het voornemen van de regering om ILO-verdrag 190 over geweld en intimidatie op het werk te ratificeren, dringt het College erop aan om de normen in de regelgeving over seksuele intimidatie nader uit te werken. 

Eigen inzicht 

Hoewel er regelgeving is die werkgevers verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken, is niet duidelijk aan welke voorwaarden dit beleid moet voldoen. Organisaties vullen de regelingen in de praktijk naar eigen inzicht in, wat als gevolg kan hebben dat werkgevers onvoldoende rechtsbescherming bieden tegen seksuele intimidatie.  

Aanvullende verplichtingen 

Het College pleit er dan ook voor de bestaande wettelijke normen nader in te vullen door de volgende verplichtingen voor werkgevers in regelgeving vast te leggen:  

  • Stel samen met het personeel gedragsregels op over het voorkomen en tegengaan van seksuele intimidatie op de werkvloer; 
  • Zorg voor toegang tot een (interne of externe) onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon moet specifieke kennis over seksuele intimidatie hebben en genderresponsief kunnen omgaan met situaties waarin sprake is van seksuele intimidatie; 
  • Zorg voor of sluit aan bij een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen; 
  • Stel een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie in (eventueel per bedrijfstak of per branche georganiseerd); 
  • Stel criteria op voor een zorgvuldige klachtenafhandeling en hanteer deze.  

Duidelijkere normen voor de aanpak van seksuele intimidatie in regelgeving dragen bij aan het bevorderen en beschermen van mensenrechten. Het College dringt er dan ook op aan dat hier aandacht aan geschonken zal worden in het nationale actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen.