Werken met een beperking

Werken is belangrijk. Het zorgt niet alleen voor financiële zekerheid en zelfstandigheid, maar ook voor zingeving, plezier en sociale contacten. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je een beperking hebt is het namelijk niet altijd gemakkelijk om een baan te vinden of te houden. Terwijl mensen met een beperking juist wel graag willen werken.  

Werkgevers stimuleren 

Veel werkgevers hebben koudwatervrees om iemand met een beperking aan te nemen. Ze vrezen bijvoorbeeld dat iemand met een beperking vaak niet kan werken of sommige werkzaamheden niet kan uitvoeren. Om werkgevers te stimuleren om meer mensen met een beperking in dienst te nemen, zijn er twee wetten gemaakt: de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet). De wetten zijn in 2015 in werking getreden. Daarnaast is de overheid bezig met een Breed Offensief. Dit is een pakket van maatregelen die meer mensen met een beperking aan het werk moet krijgen en houden.  

Gelijkheid op de arbeidsmarkt 

De wet beschermt iedereen met een beperking die belemmeringen ondervindt bij arbeid, zoals bijvoorbeeld bij sollicitaties, opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten sollicitanten op basis van de functie-eisen beoordelen. Of iemand een beperking heeft, mag hierbij geen rol spelen. Werkgevers mogen er niet zomaar van uitgaan dat een beperking de sollicitant ongeschikt maakt. Dat moeten zij eerst goed onderzoeken. Alleen als de werknemer wezenlijke taken uit de functie niet kan uitoefenen, ook niet met aanpassingen, mag de werkgever hem of haar afwijzen wegens ongeschiktheid. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ)

Ook over de aanpassingen zijn regels vastgelegd. De werknemer moet bijvoorbeeld tijdig aangeven dat hij een aanpassing nodig heeft. Dat hoeft niet direct bij de sollicitatie, maar wel op een moment dat de werkgever de aanpassing zou moeten doen. Voorbeelden van aanpassingen zijn:  

  • Een aangepast werkrooster  
  • Toegankelijke software 
  • Een aangepast toetsenbord  
  • Extra verlichting op de werkplek 

Is de aanpassing geschikt en doeltreffend? Dat moet ook bekeken worden. In uitzonderingsgevallen mag de werkgever een aanpassing weigeren. Dan gaat het om een onevenredige belasting, bijvoorbeeld als de kosten te hoog zijn of een aanpassing niet uit te voeren is.