Het VN-verdrag handicap & Caribisch Nederland

Mensen met een beperking in Caribisch Nederland kunnen nog niet volledig deelnemen aan de samenleving. Zij ervaren veel drempels in hun leven, bijvoorbeeld bij het reizen, deelnemen aan het openbare leven, volgen van onderwijs en het vinden en behouden van werk. Ratificatie van het VN-verdrag handicap voor Caribisch Nederland is nodig zodat mensen met een beperking daar, net als ieder ander, kunnen leven.  

Huizen op het eiland Bonaire, dat deel uitmaakt van Caribisch Nederland.
Huizen op het eiland Bonaire, dat deel uitmaakt van Caribisch Nederland.

Ratificatie VN-verdrag handicap

Het VN-verdrag handicap is in 2016 door Nederland geratificeerd, maar alleen voor Europees Nederland. Het verdrag geldt daarom nu nog niet voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Al jaren dringt het College bij de overheid aan dat het verdrag ook voor dit deel van Nederland gaat gelden. Er hoort namelijk geen verschil te zijn in de gelding van een verdrag in verschillende gebieden van één land.

Plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het ministerie van VWS is het coördinerend ministerie voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Europees Nederland. Het ministerie heeft ook een belangrijke rol als het gaat om de implementatie van het verdrag in Caribisch Nederland. De Nederlandse Staat heeft het voornemen om het verdrag voor de drie eilanden te ratificeren. Het College vindt het positief dat de Nederlandse Staat de urgentie erkent en dat vooruitlopend op de ratificatie al gestart wordt met het maken van een beleidsprogramma voor de drie eilanden, lijkend op het beleidsprogramma in Europees Nederland: Doe onbeperkt mee.  

Symposium en bezoek van het College aan Bonaire  

In het kader van het beleidsprogramma voor Caribisch Nederland organiseerde de afdeling Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van VWS op 3 november 2023 een symposium op Bonaire. Dit symposium stond in het teken van bewustwording en het uitwisselen van kennis en ervaring voor het ontwikkelen van dit beleidsprogramma. Het College was uitgenodigd om tijdens dit congres een bijdrage te leveren over het VN-verdrag handicap en wat dit nu en in de toekomst betekent voor de eilanden. De speech van Collegelid Marjolein Swaanenburg – van Roosmalen is hier in het Nederlands, Engels en Papiaments te vinden. Het College heeft na afloop van het symposium diverse werkbezoeken afgelegd op Bonaire. Hierdoor heeft het College een goede indruk gekregen van de huidige situatie van (de rechten van) mensen met een beperking op Bonaire en een eerste indruk van de situatie op Sint-Eustatius en Saba. Zo bereidt het College zich voor om de uitvoering van het verdrag op de eilanden te monitoren. 

Activiteiten College

De komende jaren zal het College zich blijvend inzetten voor het aanjagen van het ratificeren van het VN-verdrag handicap voor Caribisch Nederland en op het informeren van mensen in Caribisch Nederland over de rechten van mensen met een beperking volgens het verdrag. Daarnaast zal vanaf 2025 de Wet gelijke behandeling handicap en chronisch ziekte ook van toepassing zijn in Caribisch Nederland. Dat betekent dat inwoners (met een beperking) van Caribisch Nederland vanaf dan ook een verzoek om een oordeel kunnen indienen bij het College.