Kinderrechtencomité roept Nederland op tot meer effectieve maatregelen

Nederland moet meer doen aan de naleving van kinderrechten. Dat blijkt uit de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Het Comité heeft onderzocht of Nederland zich houdt aan het Kinderrechtenverdrag. Het College voor de Rechten van de Mens gaf input aan het Comité en herkende veel punten in de beoordeling van het Comité. 

Het Kinderrechtencomité publiceerde gisteren zijn aanbevelingen na een dialoog met de Nederlandse delegatie. Net als een groot aantal kinderrechtenorganisaties en de Kinderombudsman, heeft het College ook input gegeven aan het Kinderrechtencomité. Het Comité onderzoekt normaliter eens in de vijf jaar de naleving van het verdrag door Nederland. 

Sinds de vorige zitting van Nederland bij het Kinderrechtencomité in 2015 zijn er op sommige gebieden stappen gezet. Zo is het Comité positief over de ratificatie van het VN-verdrag handicap. Maar met veel andere aanbevelingen is juist te weinig gedaan. Helemaal nieuw in de aanbevelingen over het Kinderrechtenverdrag is het onderwerp klimaatverandering. Het Comité maakt zich grote zorgen over de schadelijke effecten van klimaatverandering en roept Nederland op hiertegen effectieve maatregelen te nemen.

Recht om gehoord te worden

Het College ziet ook veel punten terugkomen die het als zorgpunten had meegegeven. Zo wordt Nederland opgeroepen om alle leeftijdsgrenzen voor het horen van kinderen los te laten. Alle kinderen, ook onder 12 jaar, moeten hun mening kunnen geven en gehoord worden bij beslissingen die over hen gaan. Dit geldt ook in de rechtbank en civiele procedures. 

Staatloosheid en nationaliteit

Het Comité spoort Nederland aan om de nodige maatregelen te treffen om staatloosheid tegen te gaan en te voorkomen dat kinderen geregistreerd staan met ‘nationaliteit onbekend’. Nederland moet bijvoorbeeld zorgen dat alle staatloze kinderen die geboren of aanwezig zijn op het grondgebied van de Nederlandse staat, de nationaliteit kunnen verwerven, ongeacht hun verblijfstatus. Nederland moet zorgen voor toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten voor staatloze kinderen en kinderen met een "onbekende" nationaliteit. 

Kindermishandeling en seksueel geweld 

Het Comité besteden ook veel aandacht aan het beschermen van kinderen tegen seksueel geweld en het versterken van hun rechten. Nederland moet onder andere zorgen voor effectief onderzoek en interventie in alle gevallen van geweld tegen kinderen, inclusief verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook in de digitale omgeving moet de regering kinderen beter beschermen, met name tegen seksuele uitbuiting en cyberagressie.

Armoede

Het Comité vindt het positief dat Nederland verschillende maatregelen heeft genomen om kinderarmoede aan te pakken, maar vindt het zorgelijk dat het totaal aantal kinderen in armoede nog steeds groot blijft. De regering moet meer maatregelen nemen om kinderen en gezinnen in armoede, onder meer op het gebied van wonen, te ondersteunen.

Onderwijs

Ook moet Nederland nog beter zorgen voor toegang tot inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking. En dit begint al bij voorschoolse educatie. Op school is onderwijs over mensenrechten belangrijk. Nederland moet werken aan goede mensenrechteneducatie.

Lees de slotbeschouwingen en aanbevelingen van het Kinderrechtencomité (Engels)

Lees wat het Kinderrechtencollectief vindt van de aanbevelingen

Lees wat de Kinderombudsman vindt van de aanbevelingen

Lees ook het bericht van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen