Van twee dagen naar zes weken: langer betaald partnerverlof bij geboorte kind

Verdieping

Vanaf 1 juli 2020 is de Wet Instelling Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Dat betekent dat de partner bij de geboorte van een kind voortaan recht heeft op zes weken verlof.

De eerste vijf dagen worden betaald door de werkgever, de rest wordt voor 70% betaald door de overheid (via UWV). Het uitgangspunt is dat partners meer betrokken kunnen zijn bij de verzorging van de baby. Onderzoek in Scandinavië laat zien dat betaald verlof voor partners ook kan bijdragen aan hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en een betere werk-zorg balans.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Het College heeft in 2018 het wetsvoorstel getoetst aan relevante mensenrechtelijke bepalingen (VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en het EU Handvest van de Grondrechten (CFREU)). In deze bepalingen zijn de gelijke rechten van mannen en vrouwen op een goede balans tussen werk en gezinsleven vastgelegd.

Het College concludeerde dat de WIEG in grote lijnen voldoet aan deze mensenrechtenverdragen en het een stap vooruit is. Wel dringt het College aan op goede monitoring. Het is belangrijk te blijven letten op de uitvoering door werkgevers en UWV in de praktijk en of partners wel gebruik maken van de regeling.

Wat doet het College?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat inderdaad de werking van de wet monitoren. Het College vindt het daarbij van belang dat niet alleen gekeken wordt naar de mate waarin de regeling wordt gebruikt en door wie, maar ook naar de effecten op gendergelijkheid. Bevordert de wet ook de gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen en vrouwen op de werkvloer? Draagt het bij aan het uitbannen van zwangerschapsdiscriminatie? Is de beperkte vergoeding van het verlof een rem op het gebruik ervan?

Het College voert een Strategisch Programma gendergelijkheid (2020-2023) uit dat zich onder meer richt op de arbeidsparticipatie van vrouwen en een meer gelijke verdeling van werk en zorg.