Advies over wetsvoorstel: bevorder gelijke toegang en kansen op de huurmarkt

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap. Dit voorstel beoogt verschillende problemen op de huurmarkt binnen gemeenten aan te pakken. In het licht van het recht op huisvesting en gelijke behandeling heeft het vijf aanbevelingen geformuleerd om het voorstel te versterken.

Wetsvoorstel Goed verhuurderschap

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat gemeenten een werkwijze aannemen voor het bevorderen van goed verhuurderschap. Deze werkwijze moet malafide praktijken door verhuurders en bemiddelaars op de huurmarkt voorkomen en tegengaan: van extreme huurprijzen en discriminatie bij de verhuur van woonruimte tot onveilige woonsituaties voor arbeidsmigranten. Het College ziet een wettelijke basis voor maatregelen die kunnen bijdragen aan de bescherming van het recht op huisvesting. Het advies richt zich in het bijzonder op de maatregelen voor het tegengaan van discriminatie op de huurmarkt.

Advies van het College

Het College juicht het wetsvoorstel in zijn algemeenheid toe, maar adviseert in het licht van het recht op huisvesting en gelijke behandeling om het wetsvoorstel aan te scherpen. Om discriminatie te bestrijden en gelijke toegang en kansen op de huurmarkt te bevorderen zijn vijf aanbevelingen geformuleerd:

  • Spoor gemeenten aan om verhuurders en bemiddelaars een werkwijze te verplichten die discriminatie tegengaat.
  • Zorg voor kennis over discriminatie en gelijke behandeling bij handhaving van deze werkwijze, en onderzoek of antidiscriminatievoorzieningen kunnen ondersteunen.
  • Stimuleer meer aanbod van woningen en woonruimte die geschikt zijn voor mensen met een beperking.
  • Maak met meer voorbeelden duidelijk dat het wetsvoorstel ziet op andere discriminatiegronden naast ras of afkomst, zoals handicap of chronische ziekte.
  • ¬†Verduidelijk de rol van de centrale overheid om in te grijpen als gemeenten discriminatie onvoldoende bestrijden.

Recht op huisvesting

Het recht op huisvesting is een cruciaal mensenrecht. Iedereen heeft het recht om ergens veilig, vreedzaam en waardig te kunnen leven. Dat recht houdt onder meer in dat de overheid discriminatie moet tegengaan en maatregelen moet nemen om gelijke toegang en kansen op de huurmarkt te garanderen. Het wetsvoorstel raakt vier aspecten; bescherming tegen gedwongen uitzetting, willekeurige inmenging in het privé- en gezinsleven, huurbescherming en rechtszekerheid en discriminatie op de huurmarkt.