Nashville-verklaring: meer dan 400 meldingen bij College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft naar aanleiding van de Nashville-verklaring afgelopen week meer dan 400 meldingen ontvangen. Melders zeggen onder meer geraakt te zijn en zich gekwetst te voelen. Mensen voelen zich onheus bejegend als LHBTI’er, met name vanwege de ondertekening door invloedrijke personen. Ook kwamen er enkele reacties binnen van mensen die zich gekwetst voelen door de felle kritiek op de Nashville-verklaring.

Vlag met tekst: Iedereen heeft mensenrechten

Iedereen heeft het recht veilig zichzelf te kunnen zijn

De Nashville-verklaring brengt het risico met zich dat mensen kunnen denken dat religieuze overtuigingen een rechtvaardiging kunnen vormen om mensen als minderwaardig te behandelen en uit te sluiten vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Dat is niet het geval. Iedereen heeft het recht op vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Dat houdt in dat mensen volgens religieuze voorschriften mogen leven, hun religieuze opvattingen mogen uitdragen en kritiek mogen uiten op de manier waarop andere mensen leven.

Discriminatie

Religieuze opvattingen en kritieken mogen volgens de rechtspraak van de Hoge Raad echter niet ‘onnodig krenkend’ zijn, want dan zijn ze discriminerend. Ook mogen uitingen niet aanzetten tot een discriminerende behandeling van bepaalde groepen mensen. Dan tast je de mensenrechten van anderen aan. De grenzen van de vrijheid van de één liggen in de bescherming van de rechten van anderen.

Werkgevers en scholen

Iedereen heeft het recht op gelijke behandeling op de werkvloer, op scholen en bij de aanbieding van goederen en diensten. Je mag vanwege je seksuele gerichtheid of genderidentiteit niet worden uitgesloten. Concreet betekent dit dat de werkgever jou niet mag weigeren vanwege je seksuele gerichtheid of seksuele identiteit. De wet staat religieuze instellingen in een aantal situaties en onder bepaalde voorwaarden wel toe onderscheid te maken op grond van godsdienst. Werkgevers en scholen moeten zorgen voor een omgeving die vrij is van discriminatie. Dus als je wordt gepest of uitgesloten, moet de werkgever of de school daartegen optreden.

Gelijke behandeling

Tegelijk mogen mensen met een bepaalde geloofsovertuiging niet worden gediscrimineerd vanwege hun steun aan de verklaring van Nashville. Het College heeft een belangrijke taak bij de bescherming van het recht op gelijke behandeling. Het kan individuele situaties onderzoeken en oordelen of sprake is van discriminatie.

Openbaar ministerie

Bepaalde uitingen van discriminatie zijn verboden volgens het Wetboek van strafrecht. Dat is bijvoorbeeld het beledigen van groepen mensen en aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Het Openbaar ministerie heeft laten weten de Nashville-verklaring te beoordelen op strafbaarheid. Dat zou kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek en uiteindelijk tot een oordeel van de strafrechter.

Burgerlijk recht

Het is ook mogelijk dat discriminerende uitingen een onrechtmatige daad vormen jegens een groep mensen of een bepaald individu. Daarover kan geprocedeerd worden bij de burgerlijke rechter. In het verleden heeft deze het verspreiden van boodschappen die gebaseerd waren op orthodox-christelijke opvattingen wel eens als onrechtmatig aangemerkt. Dat hing wel samen met de zeer krenkende bewoordingen en vergelijkingen die waren gebruikt.

Wat doet het College

Het College bestudeert de binnengekomen meldingen. Als sprake is van discriminatieklachten volgens de gelijkebehandelingswetgeving, kan het College de klacht in behandeling nemen. Dat is het geval wanneer je door de (aandacht voor) de Nashville-verklaring op school of werk of bij het aanbieden van goederen en diensten te maken krijgt met discriminatie. Dat soort klachten over individuele situaties kan het College onderzoeken. Het kan dan oordelen of sprake is van discriminatie volgens de gelijkebehandelingswetgeving. Daarnaast bespreekt het College de meldingen als signaal met beleidsmakers, politiek en organisaties.

Wat kun je zelf doen

Wanneer je, al dan niet met een verwijzing naar de Nashville-verklaring, op school of in je werk wordt uitgesloten of anders behandeld vanwege je seksuele voorkeur, omdat je transgender bent of een intersekse conditie hebt, is dat verboden volgens de wet Gelijke Behandeling. Ook uitsluiting of een andere behandeling vanwege je geloof is verboden. In dat geval kun je bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht indienen en kan het College deze onderzoeken. Ook met vragen, voor het geven van een reactie of een melding kun jij bij ons terecht via ons klachtenformulier