Inclusief onderwijs de norm? Het College geeft advies

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. Een belangrijk agendapunt is de werkagenda ‘naar inclusief onderwijs’. Het College vindt de werkagenda een goede ontwikkeling maar is kritisch. Zo moet er onder meer beter uitgelegd worden hoe de acties en maatregelen bijdragen aan de realisatie van het VN-verdrag handicap.  

Onderwijs niet toegankelijk voor iedereen  

Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap ontvangt het College regelmatig meldingen en verzoeken om een oordeel van (ouders van) leerlingen. Veel van die meldingen en verzoeken gaan over het feit dat ze op school niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Soms worden leerlingen zelfs meerdere keren geweigerd door een school of komen ze in het ergste geval noodgedwongen thuis te zitten. Ook toont het verdiepend advies over het recht op onderwijs en het meer recente onderzoek naar de ervaringen van dove en slechthorende leerlingen aan dat het onderwijs nog niet voor iedereen toegankelijk is.

Werkagenda naar inclusief onderwijs  

Het lukt dus nog niet altijd om kinderen een passende plek in het onderwijs te bieden. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) wil daarom stappen zetten om het Nederlandse onderwijssysteem toegankelijk te maken voor iedereen. Zijn ambitie: inclusief onderwijs is in 2035 de norm. In de werkagenda ‘naar inclusief onderwijs 2035’ staan de maatregelen die genomen moeten worden om dit te realiseren. Deze ambitie sluit aan bij het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap (zie hieronder voor meer informatie).

Het College vindt de werkagenda een goede ontwikkeling maar is kritisch. Een aantal belangrijke aandachtspunten die het College minister Wiersma meegeeft:  

  • Leg in de werkagenda uit op wat voor manier de ambitie, maatregelen en acties bijdragen aan de realisatie van het VN-verdrag handicap.  
  • Ga actief en daadkrachtig aan de slag met de maatregelen en acties uit de werkagenda. De stappen zijn nu nog niet concreet genoeg. Verbind hier ook concrete doelstellingen aan.  
  • Verplicht scholen op termijn om inclusief onderwijs aan te bieden en ondersteun scholen hierbij.  
  • Werk nauw samen met andere departementen en beleidsprogramma’s. In het bijzonder met het programma Onbeperkt Meedoen van VWS.  

Een leven lang leren

Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid verplicht om aan een inclusief onderwijssysteem te werken. Ook moet de overheid werken aan voorzieningen voor een leven lang leren en inclusieve kinderopvang. Op school leg je namelijk de basis voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking, net als ieder ander, volwaardig mee kunnen doen. Speciaal onderwijs blijft belangrijk. De kennis en expertise uit het speciaal onderwijs is ook hard nodig om inclusief onderwijs te realiseren. Daarnaast zal gespecialiseerd onderwijs voor sommige leerlingen nodig blijven, juist ook gezien het VN-verdrag handicap. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over het recht op onderwijs en het VN-verdrag handicap? Neem dan contact op met het College door een e-mail te sturen naar info@mensenrechten.nl