Wees alert op de effecten van de coronamaatregelen op jongeren

Houd aandacht voor de effecten van de coronamaatregelen op jongeren nu en op de lange termijn. Geef ze ook iets terug en betrek ze bij oplossingen. Daarvoor pleiten de voorzitters van het College voor de Rechten van de Mens (College), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Onderwijsraad in een podcast die vandaag verschijnt. Ze kijken met zorg naar de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren.

Sprekers van de podcast zitten samen.

Zorgen over jongeren

Om het coronavirus uit te bannen, staat ons dagelijks leven op zijn kop. Jongeren worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Ze zijn weliswaar medisch minder kwetsbaar voor het virus, maar ervaren wel de effecten van het coronabeleid. Juist voor jongeren is het belangrijk om in deze fase van hun leven contact met anderen te hebben en te kunnen leren. Voor hen hebben maatregelen als het (deels) sluiten van scholen en de avondklok dan ook grote gevolgen.

Coronamaatregelen en mensenrechten

De maatregelen om het virus tegen te gaan raken de uitoefening van veel mensenrechten. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ervaren we op zo’n grote schaal dat mensenrechten met elkaar botsen. Het recht op gezondheid botst bijvoorbeeld met het recht op bewegingsvrijheid en het recht op onderwijs. “Vanuit mensenrechten bezien is het de vraag of het recht op gezondheid nog steeds voor gaat na bijna een jaar maatregelen”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College. Mensenrechten vereisen dat je voortdurend zoekt naar een evenwicht tussen verschillende rechten en belangen, én dat de gevolgen voor mensen in een kwetsbare situatie zoals jongeren worden beperkt.

Jaarrapportage 2020

Het College rapporteert jaarlijks over de stand van zaken van mensenrechten in Nederland. In zijn jaarlijkse rapportage 2020, die voor de zomer verschijnt, richt het College zich op de langdurige impact van de coronacrisis op mensenrechten op de arbeidsmarkt. In het bijzonder kijkt het College naar wat de overheid moet doen om de gevolgen voor mensen in een kwetsbare situatie te verzachten en te voorkomen. De coronamaatregelen hebben voor jongeren ook gevolgen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt. Er zijn bijvoorbeeld minder stagemogelijkheden waardoor zij hun opleiding niet kunnen afronden, maar ook vallen bijbanen weg waarvan jongeren vaak afhankelijk zijn voor een (extra) inkomen.

Lessen voor de toekomst

Het College, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving roepen de overheid op om nu en bij toekomstige pandemieën recht te doen aan de belangen van jongeren, evenals van andere mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. Het recht op participatie betekent dat de overheid mensen betrekt bij het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid en besluiten die hen raken.  “Dus ga met jongeren in gesprek. Zij hebben de ideeën. Vraag ze wat zij nodig hebben om de effecten te beperken en in te halen”, aldus Adriana van Dooijeweert.