Klacht over een overheidsinstantie

Hier kun je meer informatie vinden als je vermoed dat je bent gediscrimineerd door de overheid. Bijvoorbeeld omdat je een van de gedupeerden bent bij de kinderopvangtoeslagen. Maar ook voor andere situaties waarin je vermoed gediscrimineerd te zijn door een uitvoeringsinstantie van de overheid, kun je hier informatie vinden over wat het College wel en niet kan doen en hoe een klachtenprocedure bij het College eruit ziet.

De Tweede Kamer

Ik denk dat ik gediscrimineerd ben door een uitvoeringsorganisatie (o.a. Belastingdienst, DUO, UWV en SVB). Welke discriminatieklachten kan het College beoordelen?

Wie zich gediscrimineerd voelt, kan bij het College hierover een klacht indienen. Zo’n klacht wordt een ‘verzoek om een oordeel’ genoemd. Met dit verzoek wordt het College gevraagd om de klacht te onderzoeken en daarover een oordeel te geven (uitspraak doen).

De wetgever heeft een aantal voorwaarden en grenzen gesteld aan de bevoegdheden van het College. Daarom kan het College niet over alle discriminatiesituaties oordelen. Zo kan het College niet oordelen over zogenoemd ‘eenzijdig overheidshandelen’.

Voorbeelden van eenzijdig overheidshandelen dat niet door het College kan worden getoetst:

  • Etnisch profileren door de politie
  • Het optreden van de Belastingdienst bij inkomstenbelasting

Het College is wel bevoegd eenzijdig overheidshandelen te toetsen als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De discriminatieklacht betreft overheidshandelen bij ‘sociale bescherming’, waaronder sociale zekerheid en sociale voordelen, en
  2. De klacht gaat over discriminatie op grond van ras (huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming).

Voorbeelden van overheidsoptreden dat sociale bescherming betreft en waarover het College dus wel kan oordelen zijn:

  • Toeslagen zoals kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag
  • Studiefinanciering
  • (Bijstands)Uitkeringen
  • Indicatiebesluiten op grond van de wet langdurige zorg
  • Huisvestingsbeleid

Wilt je weten of met je klacht over discriminatie bij het College een procedure kunt starten? Of wil je eerst weten of er nog andere oplossingen zijn? Bel het College: 030 888 38 88 (iedere werkdag van 13:00 tot 16:00 uur) of mail naar info@mensenrechten.nl.

Verschil tussen een melding en een verzoek om een oordeel (klacht) indienen

Je kunt bij het College een discriminatieklacht indienen of een melding doen van discriminatie of van andere mensenrechtenschendingen. Als je alleen melding wil maken van je discriminatie-ervaring en dus geen procedure wil, kun je een melding (anoniem) doen via het meldformulier. Je kunt ook melding doen als je twijfelt of je een klacht wil of kan indienen. Het College kan je daar vrijblijvend over informeren.

Een klacht dien je in als je vermoedt gediscrimineerd te zijn en je van het College een oordeel wilt over je klacht. Het College komt tot een oordeel nadat het onderzoek heeft gedaan naar je klacht. Dat doet het College door je situatie te onderzoeken, door de partij waarover je klaagt te vragen om te reageren op je klacht en meestal door het houden van een zitting. Aan het einde van de procedure oordeelt het College of in jouw situatie sprake was van discriminatie. Deze procedure is gratis.

Soms kan het College je niet verder helpen, omdat het bijvoorbeeld niet bevoegd is om je klacht te onderzoeken. In die gevallen verwijst het College je zoveel mogelijk door naar een instantie die jou wel kan helpen.

Verzoek om een oordeel indienen bij het College

Je start een klachtenprocedure door het klachtenformulier in te vullen. Daarin worden verschillende vragen gesteld om een beeld te schetsen van jouw situatie. Deze informatie is nodig voor het College om te bepalen of het bevoegd is om te oordelen over jouw klacht. Later in de procedure kan het College je vragen om meer informatie aan te leveren.

De partij waarover je klaagt ontvangt een kopie van jouw klacht. Het College behandelt je zaak tijdens een openbare zitting bij het College in Utrecht. Aan het einde van de procedure ontvang je een schriftelijk oordeel van het College waarin staat of je volgens de wet wel of niet bent gediscrimineerd. De oordelen worden altijd op de website van het College gepubliceerd. De namen van de personen die de discriminatieklacht hebben ingediend (verzoekers) worden geanonimiseerd.

Meld discriminatie

Heb je te maken met discriminatie of een andere mogelijke schending van mensenrechten? Laat het ons direct weten. Meld jouw ervaring of vraag een oordeel aan over jouw discriminatieklacht. 

Meld discriminatie

Procedure voor de behandeling van discriminatieklachten (online met veelgestelde vragen)

Download brochure: Procedure voor de behandeling van discriminatieklachten