Wat gebeurt er als je een klacht indient bij het College?

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt meldingen over discriminatie en kan in sommige gevallen ook beoordelen of iemand is gediscrimineerd in een klachtenprocedure.

In een kosteloze klachtenprocedure beoordeelt het College of iemand is gediscrimineerd. Een hoorzitting op het kantoor van het College is in de meeste gevallen onderdeel van de procedure. Je kunt een klachtenprocedure starten een oordeel aan te vragen via het klachtenformulier. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de beoordeling of een klacht in behandeling  kan worden genomen.

Vraag een oordeel aan

Non-Dutch speakers

The procedural language is Dutch. This means that the official letters and hearing will be in Dutch. You can contact an anti-discrimination agency for assistance before submitting your complaint. The Institute will allow you to file documents in English. If the defendant proves this will lead to a procedural disadvantage, the Institute can decide otherwise. The Institute can also arrange an interpreter to assist you during the hearing. This will be free of charge.

Request a judgment

Voorbeelden van discriminatieklachten 

Het College kan alleen klachten over discriminatie beoordelen als het gaat om een situatie die zich op één van de volgende terreinen voordoet:

  • Arbeidsmarkt
    Zoals: werving en selectie, verlengen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en behandeling door collega’s en leidinggevenden
  • Toegang tot goederen en diensten
    Zoals: school, winkel, sportclub, kapper, openbaar vervoer en wonen
  • Sociale bescherming (alléén bij discriminatie op grond van ras)
    Zoals: uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering

Klachtenprocedure 

Termen
Een klacht noemen we een ‘verzoek om een oordeel’. De indiener van de klacht heet ‘de verzoeker’. De organisatie waarover wordt geklaagd heet ‘de verweerder’. De verzoeker en de verweerder noemen we ‘de partijen’.

Brochure over de stappen in de klachtenprocedure

Procesreglement voor de behandeling van discriminatieklachten

Spoedprocedure 

Een procedure bij het College heeft een looptijd van 8-10 maanden. Wanneer het voor jou belangrijk is dat je snel een oordeel van het College krijgt, kan het College een zaak met spoed behandelen. Bijvoorbeeld bij een ontslagprocedure, het op korte termijn aflopen van een arbeidsovereenkomst of een deadline voor het aanmelden voor een opleiding of examen.

Wil je dat het College jouw zaak met spoed behandelt? Geef in het klachtenformulier een toelichting en geef aan voor welke datum je het oordeel nodig hebt. Het College beoordeelt vervolgens of je verzoek in aanmerking komt voor een spoedprocedure en laat je dat weten. 

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Oordeel vragen over eigen handelen

Ook bedrijven, organisaties of instellingen, zoals werkgevers, scholen en dienstverleners, kunnen aan het College vragen om te beoordelen of hun handelwijze of beleid discriminerend is. De organisatie is dan de verzoeker. Er is dan geen verweerder. In dit geval kunnen we de naam van de organisatie weglaten bij publicatie van het oordeel, als de organisatie dat wil.

Veelgestelde vragen