Wat gebeurt er na het aanvragen van een oordeel bij het College?

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt meldingen over discriminatie en kan in sommige gevallen ook in een klachtenprocedure beoordelen of iemand is gediscrimineerd.

Stel je voor, je kan een opleiding niet doen omdat je in een rolstoel zit. Of je contract wordt niet verlengd omdat je zwanger bent. Of je wordt op je
werk gepest vanwege je huidskleur. Dan bestaat de kans dat je bent gediscrimineerd.

Als je vermoedt dat je bent gediscrimineerd, dan kun je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. In een kosteloze klachtenprocedure beoordeelt het College dan of iemand is gediscrimineerd.

In deze video leggen we je uit wanneer er sprake is van discriminatie, hoe je een klacht in kunt dienen en hoe de procedure eruit ziet.

Het College behandelt discriminatieklachten aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving. Hier vallen verschillende wetten onder die gaan over gelijke behandeling.
Het College beoordeelt discriminatieklachten door te kijken naar ‘gronden’ en ‘terreinen’. Maar wat zijn dat precies?

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van bepaalde kenmerken of persoonskenmerken. Denk bijvoorbeeld aan handicap of chronische ziekte, geslacht of godsdienst. Dit worden ook wel ‘gronden’ genoemd. Daarnaast kan discriminatie zich afspelen op verschillende terreinen. Denk aan je werk of bij de sportclub.

Het College behandelt en beoordeelt niet alle situaties, dit hangt af van de grond en het terrein. Zo behandelt het College racisme op school, seksisme op de werkvloer en discriminatie in het openbaar vervoer vanwege je handicap.

De meeste overheidsgerelateerde discriminatieklachten worden niet door het College behandeld. Een voorbeeld hiervan is etnisch profileren door de politie.

Het volledige overzicht van alle gronden en terreinen vind je op onze site. Twijfel je? Neem dan contact met ons op.

Voldoet jouw situatie aan alle voorwaarden, dan kun je een klacht indienen. Deze procedure bestaat uit vier stappen. Vul allereerst het klachtenformulier op onze website in. De procedure start met een telefonisch gesprek. Een
juridisch medewerker van het College belt je op om de klacht te bespreken en aanvullende informatie op te vragen. Zo wordt beoordeeld of het College de
klacht kan onderzoeken.
Zo ja, dan wordt het dossier overgedragen aan een juridisch adviseur. Op dat moment krijgt de verweerder, dus de andere partij, inzage in de klacht. De verweerder kan dan reageren op de klacht. Dit heet het verweerschrift. Beide partijen hebben inzage in de schriftelijke informatie die tijdens de procedure met het College wordt gedeeld.

De zitting vindt plaats in Utrecht op het kantoor van het College. De juridisch adviseur plant hiervoor een datum, waarop beide partijen aanwezig moeten zijn. Tijdens deze zitting worden vragen gesteld aan beide partijen. Het is niet verplicht om een vertegenwoordiger, zoals een advocaat, mee te nemen.
Aan de hand van het schriftelijk onderzoek en het onderzoek tijdens de zitting zal het College een oordeel geven over of er in strijd met de  gelijkebehandelingswetgeving is gehandeld.

Een oordeel van het College is niet juridisch bindend, maar wel gezaghebbend. Dit betekent dat het College als deskundige kan beoordelen of er sprake is van discriminatie, maar er geen gevolgen aan kan verbinden.
Het is dus niet mogelijk om de verweerder een sanctie of schadevergoeding op te leggen. Mocht je dit wel willen, dan zul je een procedure bij de rechter moeten starten. De rechter moet rekening houden met het oordeel van het College.

Als er geoordeeld is dat de verweerder heeft gediscrimineerd, dan vraagt het College aan jou en de verweerder welke stappen of maatregelen de  verweerder heeft genomen naar aanleiding van het oordeel. Alle oordelen worden gepubliceerd op de website van het College. Jouw naam wordt hierbij anoniem gemaakt.

Het is belangrijk dat je discriminatie meldt.
Twijfel je nog? Neem contact met ons op.

Procedure voor de behandeling van discriminatieklachten

In een kosteloze klachtenprocedure beoordeelt het College of iemand is gediscrimineerd. Een hoorzitting op het kantoor van het College is in de meeste gevallen onderdeel van de procedure. Je kunt een klachtenprocedure starten een oordeel aan te vragen via het klachtenformulier. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de beoordeling of een klacht in behandeling  kan worden genomen.

Vraag een oordeel aan

Brochure over de stappen in de klachtenprocedure

Procesreglement voor de behandeling van discriminatieklachten

Procedure for handeling discrimination complaints

The procedural language is Dutch. This means that the official letters and hearing will be in Dutch. You can contact an anti-discrimination agency for assistance before submitting your complaint. The Institute will allow you to file documents in English. If the defendant proves this will lead to a procedural disadvantage, the Institute can decide otherwise. The Institute can also arrange an interpreter to assist you during the hearing. This will be free of charge.

Request a judgment

Brochure on the procedure for handling discrimination complaints

Rules of procedure for handling requests for a judgment

Maatschappelijke terreinen en discriminatiegronden

Het College kan alleen klachten over discriminatie beoordelen als het gaat om een situatie die zich op één van de volgende maatschappelijke terreinen voordoet:

 • Arbeidsmarkt
  Zoals: werving en selectie, verlengen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en behandeling door collega’s en leidinggevenden
 • Toegang tot goederen en diensten
  Zoals: school, winkel, sportclub, kapper, openbaar vervoer en wonen
 • Sociale bescherming (alléén bij discriminatie op grond van ras)
  Zoals: uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering
Arbeid Goederen en diensten Vrije beroepen Lidmaatschap vakbond of vereniging Sociale bescherming
Handicap en chronische ziekte Ja Ja Ja Ja Nee
Geslacht Ja Ja Ja Ja Nee
Leeftijd Ja Ja of nee Ja Ja Nee
Ras Ja Ja Ja Ja Ja
Nationaliteit Ja Ja Ja Ja Nee
Godsdienst Ja Ja Ja Ja Nee
Seksuele gerichtheid Ja Ja Ja Ja Nee
Arbeidsduur Ja Nee Nee Nee Nee
Politieke overtuiging Ja Ja Ja Ja Nee
Levensovertuiging Ja Ja Ja Ja Nee
Burgerlijke staat Ja Ja Ja Ja Nee
Vaste/tijdelijke contracten Ja Nee Nee Nee Nee
WAZO-verlof Ja Nee Nee Nee Nee
Arbeidsinvulling Ja Nee Nee Nee Nee
 • Ja: Het kan oordelen over deze combinatie van grond en terrein.
 • Nee: Het kan niet oordelen over deze combinatie van grond en terrein.
 • Ja of nee: ‘Leeftijd’ is van toepassing op de arbeidssfeer en niet op goederen en diensten. Er zijn uitzonderingen bij toegang tot beroepsonderwijs.

Vijf stappen in de klachtenprocedure

Versnellen van de klachtenprocedure

Een klachtenprocedure bij het College heeft een looptijd van 12 maanden. Wanneer het voor jou belangrijk is dat je snel een oordeel van het College krijgt, kan het College spoedprocedure starten. Bijvoorbeeld bij een ontslagprocedure, het op korte termijn aflopen van een arbeidsovereenkomst of een deadline voor het aanmelden voor een opleiding of examen.

Wil je dat het College jouw zaak met spoed behandelt? Geef in het klachtenformulier een toelichting en geef aan voor welke datum je het oordeel nodig hebt. Het College beoordeelt vervolgens of je verzoek in aanmerking komt voor een spoedprocedure en laat je dat weten. 

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Oordeel vragen over eigen handelen

Ook bedrijven, organisaties of instellingen, zoals werkgevers, scholen en dienstverleners, kunnen aan het College vragen om te beoordelen of hun handelwijze of beleid discriminerend is. De organisatie is dan de verzoeker. Er is dan geen verweerder. In dit geval kunnen we de naam van de organisatie weglaten bij publicatie van het oordeel, als de organisatie dat wil.

Veelgestelde vragen