Onderzoek College naar tientallen klachten over de Belastingdienst

Tientallen ouders stapten naar het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) om een oordeel te krijgen over de vraag of de Belastingdienst hen discrimineerde bij beslissingen over kinderopvangtoeslag. Het onderzoek van het College naar deze klachten is volop gaande. Het streven is om in het najaar van 2021 de eerste zaken op zitting te laten verschijnen.

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Waar gaan de verzoeken over?

Eind 2020 informeerde de demissionair staatssecretaris van Financiën Van Huffelen gedupeerde ouders over de mogelijkheid om bij het College een verzoek om een oordeel in te dienen over discriminatie door de Belastingdienst. Een aantal ouders gaf hier gehoor aan en diende een verzoek om een oordeel in bij het College. Deze verzoeken betreffen individuele klachten over discriminatie op grond van ras en/of nationaliteit door de Belastingdienst bij de toeslagen. Een aantal klachten gaan ook over de wijze waarop verzoekers zijn behandeld door ambtenaren van de Belastingdienst.  

Hoe ziet de procedure bij het College eruit?

Het College heeft in eerste instantie de verzoekers die een klacht zonder voldoende toelichting hebben ingediend om nadere informatie gevraagd. Verzoekers hebben voor het verzamelen van deze nadere informatie de ondersteuning kunnen inroepen van een lokale anti-discriminatievoorziening. Een aantal van hen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze anti-discriminatievoorzieningen helpen verzoekers om hun dossier rond te krijgen.

Tijdens het onderzoek vraagt het College ook de Belastingdienst als verwerende partij om een reactie op de individuele verzoeken. Ook vindt er een openbare zitting plaats waarbij verzoekers en de Belastingdienst worden gehoord. Na de zitting velt het College een schriftelijk oordeel dat op de website van het College wordt gepubliceerd.

Wat is de huidige stand van zaken van het onderzoek van het College?

Voor de behandeling van deze verzoeken is het noodzakelijk dat het College beter inzicht krijgt in de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst. Daarom heeft het College zaaksoverstijgende informatie opgevraagd bij de Belastingdienst. Met deze informatie wil het College een statistische vergelijking maken om te bezien of er aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen mogelijk anders zijn behandeld door de Belastingdienst. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen bij de behandeling van de individuele verzoeken. Daarna vinden de eerste zittingen plaats en zal een raadkamer van het College in een oordeel vast kunnen stellen of er sprake is geweest van discriminatie.

Waarover oordeelt College uiteindelijk en wat gebeurt daarmee?

Het College beoordeelt aan de hand van de gelijkebehandelingswetten of de Belastingdienst in deze individuele gevallen heeft gediscrimineerd op grond van huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming (‘ras’). Demissionair staatssecretaris Van Huffelen heeft eerder aangekondigd dat de Belastingdienst de oordelen van het College inzake de toeslagenaffaire altijd zal overnemen en erkennen.