Oordelen

Shell Nederland B.V. discrimineert niet op grond van leeftijd door voor personeel dat na 30 juni 2013 in dienst is getreden een nieuwe pensioenregeling in te voeren.

Oordeelnummer 2016-101
03-10-2016
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) stelt dat de groep nieuwe medewerkers door Shell Nederland B.V. (hierna: Shell) wordt benadeeld ten opzichte van de groep werknemers die al in dienst waren. Voor de nieuwe medewerkers geldt een nieuwe pensioenregeling (‘beschikbarepremieregeling’), die vanwege de hogere risico’s op een lager pensioen een minder goede regeling is dan de pensioenregeling voor medewerkers van voor 30 juni 2013 (zij vallen onder een ‘middelloonregeling’). De FNV stelt verder dat de groep werknemers die na 30 juni 2013 in dienst is getreden met name bestaat uit jongere mensen, terwijl de groep werknemers die op 30 juni 2013 in dienst waren vooral bestaat uit oudere werknemers. De FNV vindt daarom dat Shell onderscheid op grond van leeftijd maakt. Shell stelt dat de beschikbarpremieregeling een goede regeling is, die tot dezelfde en mogelijk zelfs betere pensioenresultaten kan leiden dan de middelloonregeling. Volgens Shell is daarom geen sprake van een nadeel. Voor zover sprake is van onderscheid op grond van leeftijd, is Shell van mening dat hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.

Beoordeling

Bij een beschikbarepremieregeling, liggen de risico’s, die kunnen leiden tot een lager pensioen, bij de werknemers. Bij een middelloonregeling liggen die bij de werkgever. Daardoor is er bij de middelloonregeling een minimumgarantie op pensioen, die bij de beschikbarepremieregeling ontbreekt. Er is dan ook een nadeel voor de werknemers die na 30 juni 2013 in dienst zijn getreden. Aangenomen wordt dat de gemiddelde leeftijd van de benadeelde groep lager ligt dan die van de andere groep. Daarom is sprake van onderscheid op grond van leeftijd. Shell heeft de twee groepen werknemers verschillend behandeld, omdat zij aan de ene kant de rechten van het zittende personeel wilde respecteren, maar aan de andere kant ook pensioenregeling wilde die voor Shell minder risicovol was. Het College vindt dit legitieme doelen. Het College oordeelt dat niet is gebleken dat de doelen ook op een andere manier bereikt konden worden. Verder staat het verschil in behandeling in redelijke verhouding tot het doel. Er is aangetoond dat de beschikbarepremieregeling ondanks de daarbij behorende risico’s, een ruime pensioenregeling is. Het College oordeelt daarom dat het  leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Oordeel

Shell Nederland B.V. maakt jegens haar werknemers die na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden geen verboden onderscheid op grond van leeftijd.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: