Vacature: Collegelid

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder op de uitvoering van het VN Verdrag Handicap.

De Collegeleden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de aan hen door de voorzitter van het College toegewezen onderwerpen en zaken. Met behoud van ieders ruimte en verantwoordelijkheid voor de persoonlijke taakvervulling is het College op basis van constructieve samenwerking collegiaal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering van de wettelijke opdracht en de realisatie van de missie van het College. In verband met de verantwoordelijkheid die het College krijgt ter voorkoming van onmenselijke omstandigheden in situaties van vrijheidsbeneming (Nationaal Preventie Mechanisme (NPM)), wordt een Collegelid gezocht met specifieke expertise aangaande normering van omstandigheden van vrijheidsbeneming.  Ga naar de toelichting op de vacature voor meer informatie over het NPM.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling. Gegeven de huidige samenstelling van het College moedigt het in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren. 

De functie

De functie kent i.c. de volgende hoofdtaken: 

  1. Bijdragen aan de gemeenschappelijke missie, strategie en agenda van het College. 
  1. Initiëren van en bijdragen aan effectieve onderzoeken, rapportages en adviezen en beoordelen van de mensenrechtelijk-juridische kwaliteit en overtuigingskracht daarvan. 
  1. Bijdragen aan beleids- en publieksbeïnvloeding door communicatie, netwerken en presentaties. 

De beoogde kandidaat zal in het bijzonder een rol spelen bij de uitvoering van de NPM taak.  

Vereiste ervaring en competenties

  • Juridische en empirische kennis van normering van vrijheidsbeneming ter voorkoming van onmenselijke behandeling.  
  • Kunnen opereren in een setting van collegiaal bestuur en van een professionele relatie met het ondersteunend bureau. 
  • Kunnen toepassen van grond- en mensenrechtelijke normen en afwegingskaders op specifieke casuïstiek.  
  • Kennis van en ervaring met beleidsbeïnvloeding op hoog niveau.  
  • Beschikken over een breed, relevant netwerk binnen de Nederlandse overheid en samenleving als ook internationaal. 
  • Gezaghebbend, overtuigend en inspirerend kunnen communiceren. 

Arbeidsvoorwaarden

De rechtspositie van een collegelid is vastgelegd in de Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens, het Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De aan de functie van collegelid verbonden bezoldiging is gelijk is het maximum van salarisschaal 15 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren (CAO-Rijk) en bedraagt op dit moment € 8.508,00 bruto per maand bij voltijdse aanstelling. De omvang van de aanstelling is minimaal 8 tot maximaal 12 uur per week.

Uit artikel 3, eerste lid van de Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens volgt dat een collegelid van het College voor de Rechten van de Mens overeenkomstig de bepalingen die voor rijksambtenaren gelden aanspraak maakt op een vakantie-uitkering (8%) , een eindejaarsuitkering (8,3%), een ziektekostenvergoeding, een waarnemingstoelage, een vergoeding van reis- en verblijfkosten, een representatiekostenvergoeding (a € 170,92 per maand) en een vergoeding van verplaatsingskosten.

Voorwaarde voor benoeming tot lid is dat een Verklaring omtrent het Gedrag kan worden overlegd. In verband met de onafhankelijkheid van het College kan deze functie niet worden gecombineerd met een (ambtelijke) functie  die die wordt uitgeoefend onder de verantwoordelijkheid van een minister (artikel 17 lid 3 van de Wet College voor de Rechten van de Mens). 

De benoeming geschiedt in eerste instantie voor een tijdvak van 2,5 jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie, kan de kandidaat contact opnemen met Jos Silvis,  interim voorzitter van het College via 030-8883888. Bij vragen over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of 030-8883888. 

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we uw motivatie en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl.