Vacature lid Raad van Advies

De organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.

De Raad van Advies

Het College wordt geadviseerd door een Raad van Advies (RvA). De RvA bestaat uit drie qualitate qua leden (de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) en minimaal vier en maximaal acht leden afkomstig uit maatschappelijke organisaties die zich de bescherming aantrekken van een of meer rechten van de mens, van werkgevers- en werknemersorganisaties en uit de kringen van de wetenschap.

De RvA adviseert het College elk jaar over het voorgenomen beleidsplan. Daarnaast adviseert de RvA – in overeenstemming met het College – de Minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Hierbij houdt de RvA rekening met de noodzaak van een onafhankelijk, deskundig en divers samengesteld College. Verder geeft de RvA het College gevraagd en ongevraagd advies. De RvA vergadert ongeveer vier maal per jaar. Daarnaast kunnen individuele leden op basis van hun deskundigheid en netwerken het College bij projecten of activiteiten bijstaan of, wanneer er sprake is van vacatures voor Collegeleden, zitting nemen in sollicitatiecommissies.

Functieprofiel

Het functieprofiel van de leden van de RvA bestaat uit twee onderdelen:

 1. Algemeen: eisen die worden gesteld aan de RvA als collectief.
 2. Individueel: eisen die aan individuele leden van de RvA worden gesteld.

Aan de RvA als geheel en aan de individuele RvA-leden worden in de kern de volgende eisen gesteld:

 • bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht;
 • binding met het maatschappelijk middenveld;
 • inhoudelijke deskundigheid;
 • het vermogen om onafhankelijkheid en samenwerking te combineren.

Algemeen

 • Leden van de RvA hebben binding met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de bescherming van een of meer rechten van de mens, met werkgevers- en werknemersorganisaties en/of met organisaties uit kringen van de wetenschap.
 • Leden van de RvA beschikken over een strategisch niveau van denken en handelen.
 • Leden van de RvA kunnen inschatten welke risico’s zijn verbonden aan en welke resultaten zijn te verwachten van bepaalde geplande activiteiten; 
 • Leden van de RvA zijn divers en complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
 • Gezamenlijk hebben de leden van de RvA op hoofdlijnen een breed overzicht van alle facetten van mensenrechten, zowel nationaal als internationaal; 
 • De (belangrijkste) stakeholders van het College herkennen zich in de samenstelling van de RvA.
 • De samenstelling van de RvA is divers, in die zin dat er zo veel mogelijk spreiding is van maatschappelijke, culturele, etnische, levensbeschouwelijke, demografische en politieke achtergronden, alsmede van deskundigheid en disciplines.
 • Leden van de RvA opereren als collectief, maar ook onafhankelijk van en kritisch naar elkaar.
 • De RvA voorziet adequaat in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College voor de Rechten van de Mens.

Individueel

 • Affiniteit met de missie, doelstellingen en ambitie van het College.
 • Inzicht in en gevoel voor ontwikkelingen waarop de organisatie moet inspelen.
 • Relevante algemene bestuurlijke/managementkwaliteiten en ervaring.
 • Inzicht in en betrokkenheid en sensitiviteit bij de belangrijkste sociale vraagstukken, maatschappelijke ontwikkelingen en politiek/bestuurlijke verhoudingen op het gebied van mensenrechten (nationaal en internationaal). 
 • Brede interesse op het terrein van de (internationale) mensenrechten en (inter)nationale mensenrechteninfrastructuur.
 • Beschikken over een breed netwerk en de bereidheid dat netwerk in te zetten ten dienste van het College.
 • Integere en onafhankelijke opstelling: zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggenspraak, primair gericht op het belang van de mensenrechten en het College.
 • Vermogen om de adviesfunctie individueel en in teamverband te vervullen.
 • Voldoende tijd beschikbaar, waarbij rekening gehouden moet worden met de planning- en controlcyclus van het College.

Huidige vacatures

Vanwege het vertrek van leden van de RvA zijn er twee vacatures ontstaan. Volgend jaar vallen er vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van leden nog eens drie functies vrij. Ook als u er belangstelling voor heeft de functie van lid RvA vanaf volgend jaar te vervullen, wordt u verzocht te solliciteren.

Termijn en bezoldiging

De leden van de RvA (met uitzondering van de qualitate qua leden) worden benoemd voor vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden (Wet College voor de rechten van de mens).

De leden van de RvA (met uitzondering van de qualitate qua leden en de voorzitter) ontvangen per vergadering een vergoeding conform de Regeling bezoldiging College voor de Rechten van de Mens (momenteel: € 124,79.)

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mw. mr. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij de afdeling HRM, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 030-888 38 88.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 1 juli 2019 indienen. Stuur uw motivatiebrief en cv per email aan de afdeling HRM, sollicitatie@mensenrechten.nl.

De procedure bevat de volgende processtappen:

 • selectie op basis van ingezonden brieven en cv’s; 
 • een selectiegesprek met de selectieadviescommissie bestaande uit leden van de RvA en het College; 
 • eventueel een vervolggesprek met de qualitate qua leden van de RvA en/of een vertegenwoordiging van het College; 
 • de kandidaat wordt als lid van de RvA benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gehoord het College en de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak (de qualitate qua leden).

De selectiegesprekken vinden plaats in de periode tussen 22 juli en uiterlijk 9 augustus 2019.Onderwerpen vacature