Overige Nederlandse wetgeving

Wet College voor de rechten van de mens

In de wet van 24 november 2011, houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens, staan belangrijke wettelijke normen die uit de AWGB zijn geschrapt. De wet is via deze pagina te downloaden. De memorie van toelichting van de wet College voor de rechten van de mens is hier in te zien en te downloaden.

Burgerlijk Wetboek (BW)

Artikel 7:646 Werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
In artikel 7:648 van deze wet is bepaald dat de werkgever mag onderscheid geen maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, voortgezet dan wel opgezegd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.
In artikel 7:649 van deze wet is bepaald dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Ambtenarenwet (AW)*

In artikel 125g is bepaald dat het bevoegd gezag geen onderscheid mag maken tussen ambtenaren op grond van een verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een aanstelling wordt verleend, verlengd dan wel beƫindigd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.
In artikel 125h is bepaald dat het bevoegd gezag geen onderscheid mag maken tussen ambtenaren in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijk karakter van de aanstelling, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Wetboek van Strafrecht (WvSr)**

In artikel 137c is bepaald dat hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
In artikel 137d is bepaald dat hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie

In artikel 137e is bepaald dat hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving: - een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap; -. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

In artikel 137f is bepaald dat hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie.
In artikel 137g is bepaald dat hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
In artikel 429quater is bepaald dat hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van de derde categorie.

*BW en AW ten opzichte van de gelijkebehandelingswetgeving

Voorbeeld: wanneer een werknemer of een ambtenaar wordt ontslagen omdat zij zwanger is, kan deze werknemer/ambtenaar zowel een civiele procedure starten bij de rechter op grond van het BW of de AW als een procedure bij de CGB. Het verschil tussen een oordeel en een uitspraak van de rechter is dat de rechter kan uitspreken dat een werknemer niet mag worden ontslagen of dat de werknemer recht heeft op een schadevergoeding en hoe hoog de schadevergoeding is. De CGB spreekt slechts uit of de werkgever de werknemers heeft gediscrimineerd op grond van geslacht.

**WvSr ten opzichte van de gelijkbehandelingswetgeving

Soms komt het voor dat personen die menen gediscrimineerd te zijn door een aanbieder van een dienst of een goed niet alleen een civiele procedure willen starten of een oordeel van de Commissie willen. Deze personen willen ook dat degene die gediscrimineerd heeft strafrechtelijk wordt vervolgd. Deze personen kunnen aangifte van discriminatie doen. Het is aan de Officier van Justitie of hij tot vervolging overgaat. Voorbeeld: een moslimvrouw die zich wil inschrijven op een sportschool wordt niet toegelaten omdat zij een hoofddoek draagt. Deze vrouw kan zowel aangifte doen bij de politie op grond van de artikelen 429quater WvSr als een procedure starten bij de CGB op grond van de AWGB.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?