Leden klankbordgroep VN-verdrag handicap

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar nieuwe leden voor de klankbordgroep VN-verdrag handicap.

Het College

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. 

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap.

Aanleiding

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. Om mensen met een beperking hierbij te betrekken heeft het College een klankbordgroep ingesteld. Hieraan nemen mensen deel die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking. De klankbordgroep bestaat nu uit zes personen. In verband met het vertrek van twee leden, is het College op zoek naar nieuwe klankbordleden. Op dit moment bestaat er binnen de klankbordgroep ervaringsdeskundigheid op het gebied van leven met een visuele beperking, meervoudige handicap, fysieke beperking, verstandelijke beperking, psychische beperking en met een chronische ziekte. Het College is op zoek naar twee nieuwe klankbordleden die de bestaande ervaringsdeskundigheid kunnen aanvullen. Bijvoorbeeld door ervaring met het leven met een auditieve beperking. Het is de bedoeling dat de nieuwe leden in ieder geval tot 1 januari 2021 aanblijven. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen. Tussentijds kan het voorkomen dat de klankbordleden per e-mail of telefoon voor advies worden benaderd.

De werkzaamheden

Het College overlegt met de klankbordleden over onder meer de volgende werkzaamheden:

  • de manier van monitoren en monitoringsrapportages
  • het doen van onderzoek, het geven van adviezen en aanbevelingen door de toezichthouder
  • het organiseren van bijeenkomsten over onderwerpen uit het verdrag
  • het uitvoeren van andere activiteiten door de toezichthouder

Het College gebruikt de inbreng van de klankbordleden bij het opstellen van beleid en activiteiten en bij het monitoren van de implementatie van het VN-verdrag handicap.

Profiel

Het nieuwe lid dat wij zoeken:

  • heeft ervaring met leven met een (auditieve) beperking
  • heeft een voor de werkzaamheden relevant netwerk
  • is in staat om mee te praten over onderwerpen die de rechten van personen met een beperking betreffen
  • is in staat om mee te praten over praktische zaken die de toezichthouder aangaan, vanuit het perspectief van mensen met een beperking

Praktisch

Start: 1 januari 2019
Duur: 2 jaar tot 1 januari 2021
Aantal bijeenkomsten: vier
Vergoeding: per bijeenkomst ontvangen de klankbordleden een onkostenvergoeding van €124,79 (exclusief reiskosten)

Voor meer informatie over de klankbordgroep kan contact worden opgenomen met Keirsten de Jongh (k.de.jongh@mensenrechten.nl), senior beleidsadviseur of met Dick Houtzager (d.houtzager@mensenrechten.nl), Collegelid via 030-8883888.

Meer informatie over de selectieprocedure kan worden opgevraagd bij de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of 030-8883888.

Reageren kan via sollicitatie@mensenrechten.nl tot en met 25 november 2018. De selectiegesprekken vinden plaats op 4 december 2018.