Juridisch kader: Thuis

SoortNaam

VN- Verdragen
 • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) (Art. 2, 3, 6, 7, 9, 17, 23. 24 en 26)
 • Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Art. 2, 3, 12)
 • Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) (Art. 1, 2, 5, 9, 12, 16)
 • Verdrag tegen Foltering en andere Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing
 • Verdrag ter bescherming van alle mensen tegen gedwongen verdwijningen (CED) (Art.16)
 • Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) (Art.19, 24)
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) (Art.16)
Overig VN
 • Verklaring inzake geweld tegen vrouwen
Raad van Europa
 • Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (Art. 3, 8)
 • Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweldtegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul)
Europese Unie
 • EU Handvest voor de Grondrechten (1, 2, 3, 4, 6, 21)


Wil je iets kwijt over dit onderwerp?