Beleidsadviseur Mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. 

Als onafhankelijk mensenrechteninstituut houdt het College toezicht op de naleving van mensenrechten in Nederland. Sinds juli 2016 is het College voor de Rechten van de Mens ook toezichthouder op het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD). Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken.

Als organisatie hecht het College er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen. Het College stimuleert zijn medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Bij de afdeling Onderzoek en Advies van het College is een vacature voor een beleidsadviseur met kennis en ervaring op het gebied van mensenrechten.  De functie bestaat uit een aantal verschillende typen taken: onderzoek, beleidsvorming, projectontwikkeling en projectmanagement, (wetgevings-)advisering, kennisontwikkeling en –borging, communicatie, netwerkontwikkeling en -onderhoud en beleidsbeïnvloeding. Beleidsadviseurs moeten inzetbaar zijn op al deze taken.

Een beleidsadviseur binnen het College voor de Rechten van de Mens wordt ingezet, eventueel als (deel-)projectleider, bij projecten en andere werkzaamheden en draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van het College voor de Rechten van de Mens door onder meer:

 • signalen te analyseren en te onderzoeken en om te zetten in (advies over) voor het College relevante acties;
 • ondersteunende netwerken op te zetten en te onderhouden om zowel signalen op te vangen als beleid en beleidsomgeving te beïnvloeden.

Draagt bij aan de implementatie van het beleid in projecten, adviezen en onderzoeken door onder andere:

 • concrete beleidsthema’s te volgen en daarop acties te nemen wanneer nodig;
 • projectplannen op te stellen met uitwerking van een doelstelling en te bereiken resultaten;
 • juridisch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek (te laten) uitvoeren;
 • de behaalde resultaten te verwerken in op de doelgroep gerichte notities, adviezen, rapporten en dergelijke;
 • de resultaten zodanig extern te verspreiden dat ze worden toegepast en daarmee bijdragen aan de realisatie van de missie van het College.

Verzamelt, verwerkt, borgt en verspreidt informatie die relevant is voor de missie en werkzaamheden van College en de onderwerpen die hij of zij behandelt (kennismanagement) door onder andere:

 • op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het brede terrein van de mensenrechten en deze kennis in het eigen werk toe te passen;
 • deze informatie toegankelijk te maken en te zowel intern als extern verspreiden;
 • zorg te dragen voor een goede borging van deze informatie.

Draagt bij aan de externe communicatie door onder meer:

 • het verzorgen van presentaties en workshops;
 • het College te vertegenwoordigen in diverse fora;
 • het schrijven van bijdragen op de website en van artikelen in externe media;
 • inhoudelijke voorstellen te doen ten behoeve van de externe communicatie;
 • bijeenkomsten te initiëren.

Neemt deel aan relevante interne en externe overleggen, waaronder in ieder geval het afdelingsoverleg.

Functie-eisen

Je hebt een proactieve en resultaatgerichte instelling. Je bent gewend om snel te schakelen tussen verschillende thema’s en werkzaamheden en inhoudelijk verbindingen te leggen. Je bent een onafhankelijke denker met een professionele instelling, die de omgeving scherp houdt en zowel zelfstandig als in teams goed kan functioneren. Je weet zowel intern als extern de juiste personen te benaderen en te betrekken, weet hoe de verhoudingen en belangen liggen en waar je de informatie moet halen en brengen.

Je beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau en een relevante academische opleiding (zoals rechten of sociale wetenschappen) en brede kennis op het gebied van mensenrechten en de toepassing daarvan in Nederland;
 • actuele kennis van en ervaring op het gebied van mensenrechten in Nederland;
 • ervaring met het verrichten van beleidsgericht onderzoek;
 • ervaring met het opstellen van (beleids-)notities, adviezen en rapporten;
 • ervaring met projectmatig en multidisciplinair werken;
 • affiniteit met politiek en bestuurlijke verhoudingen op nationaal en lokaal niveau.

Competenties

 • analyserend vermogen
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • samenwerken
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • flexibiliteit
 • netwerkvaardigheid
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid en doelmatigheid
 • creativiteit 
 • stressbestendigheid en kunnen omgaan met hectiek

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 2519,37 (schaal 10 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) en maximaal € 4605,10 bruto per maand (schaal 11 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) op basis van 36 uur.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, dan kun je contact opnemen met Bart Dekker, directeur/hoofd Onderzoek en Advies; b.g.g. Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Joyce van Dijk-Nieuwenbroek, P&O functionaris; b.g.g. Leonie Landzaat, medewerker P&O. Allen zijn bereikbaar op tel. 030 - 8883888.

Sollicitatiewijze

Digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot en met 18 augustus 2017De procedure bevat naast een of meerdere selectiegesprekken ook een praktijktest.

Bijzonderheden

De functie is opengesteld voor 36 uur per week. De aard van het dienstverband is tijdelijk voor een jaar (ARAR art. 6.2.c.).