Ontwikkelingen binnen het College

Binnen het bestuur van het College voor de Rechten van de Mens is al geruime tijd sprake van samenwerkingsproblemen. Er is in de loop der jaren veel geprobeerd om de samenwerking te verbeteren en bestuurlijke vernieuwing door te voeren.

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Het is in het belang van de organisatie dat er bestuurlijk een nieuwe start kan worden gemaakt. De Raad van Advies acht daarom een bestuurswissel noodzakelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie en heeft besloten dat zij de weg vrij gaat maken voor een nieuwe lichting Collegeleden. De benoemingstermijn van enkele Collegeleden loopt dit jaar af en zij zullen niet worden voorgedragen voor herbenoeming. 

Een wervingsprocedure voor nieuwe Collegeleden zal worden gestart. Een lopende wervingsprocedure voor plaatsvervangende Collegeleden is onlangs afgerond.  

Intussen is bij de Centrale Coördinator Integriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid door enkele Collegeleden een melding gedaan over de voorzitter van het College. Het ministerie heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die de melding gaat onderzoeken. Over de inhoud van de melding worden geen nadere mededelingen gedaan. 

Het primaire belang van het College voor de Rechten van de Mens is de bescherming en bevordering van mensenrechten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het College, ondersteund door een bureau met ruim 80 zeer betrokken medewerkers, zet zich daar elke dag voor in.