Oordelen

I4Projects B.V. discrimineerde een 52-jarige man door in een personeelsadvertentie te vragen naar kandidaten tussen de 23 en 35 jaar.

Oordeelnummer 2017-95
21-07-2017
Leeftijd

Volledig oordeel

Oordeel

2017-95

 

Datum: 21 juli 2017

Dossiernummer: 2017-0099

 

Oordeel in de zaak van

 

[. . . . ]

wonende te [. . . . ], verzoeker

 

tegen

 

I4Projects B.V.

gevestigd te Ede, verweerster

 

 

1 Verzoek

 

Verzoeker vraagt het College om te beoordelen of verweerster jegens hem verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door bij de aanbieding van de functie netwerk-/systeembeheerder te vragen naar kandidaten tussen de 23 en 35 jaar.

 

 

2 Verloop van de procedure

 

Het College heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- verzoekschrift van 22 maart 2017, ontvangen op dezelfde dag;

- e-mailbericht van verzoeker van 26 april 2017;

- brief van verweerster van 6 juni 2017.

 

Het College heeft het verzoek op basis van artikel 30, eerste lid, van het Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling vereenvoudigd behandeld. Dat wil zeggen dat het College geen zitting heeft gehouden en het oordeel heeft uitgesproken op basis van de door partijen overgelegde stukken.

 

 

3 Feiten

 

Verweerster is een ICT-bedrijf. Zij heeft in maart 2017 een vacature geplaatst voor de functie netwerk-/systeembeheerder. Daarin is onder het kopje “Wat we van je vragen” opgenomen: “Leeftijd: tussen de 23 en 35 jaar.”

 

 

4 Standpunt verzoeker

 

Verzoeker stelt dat hij door de leeftijdseis gediscrimineerd is. De vacature was voor hem interessant. Omdat hij 52 jaar oud was, heeft hij gebeld met verweerster en gevraagd of sprake was van een harde leeftijdseis. Dat werd bevestigd.

 

 

5 Standpunt verweerster

 

Verweerster stelt dat de leeftijdseis ten onrechte in de vacature is opgenomen.

 

 

6 Beoordeling

 

Verboden onderscheid?

6.1 Een werkgever mag bij de aanbieding van een betrekking geen onderscheid maken op grond van leeftijd (artikel 3, aanhef en onderdeel a, van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL), in samenhang met artikel 1 van deze wet).

6.2 In de vacature vraagt verweerster naar kandidaten tussen de 23 en 35 jaar. Het College stelt vast dat zij met deze functie-eis direct onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de aanbieding van de functie.

 

6.3 Het verbod van onderscheid geldt niet als het onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn (artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel c, WGBL). Verweerster heeft geen objectieve rechtvaardiging aangevoerd voor het leeftijdsonderscheid dat zij bij de aanbieding van deze functie heeft gemaakt. Dat zij afstand heeft genomen van de leeftijdseis kan, ofschoon het College hiervan met instemming kennis heeft genomen, niet als objectieve rechtvaardiging gelden. Nu ook overigens van zo’n rechtvaardiging niet is gebleken, oordeelt het College dat verweerster jegens verzoeker verboden onderscheid heeft gemaakt bij de aanbieding van de functie netwerk-/systeembeheerder.

 

 

7 Oordeel

 

I4Projects B.V. heeft jegens [. . . . ] verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt. Aldus gegeven te Utrecht op 21 juli 2017 door mr. D.C. Houtzager, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.A. de Groot, secretaris.

 

 mr. D.C. Houtzager 

mr. M.A. de Groot

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: