Oordelen

SNS REAAL N.V. maakt verboden onderscheid op grond van arbeidsduur bij de arbeidsvoorwaarden door geen compensatie te verlenen voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen van verzoekster vallen.

Oordeelnummer 2012-75
26-04-2012
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

Situatie

Verzoekster werkt deeltijd en heeft vaste vrije dagen op maandag en vrijdag. In de cao van verweerster zijn tien erkende feestdagen opgenomen, waarvan er elk jaar tenminste drie op roostervrije dagen van verzoekster vallen. In de Personeelsgids van verweerster is bepaald dat voor zowel voltijders als deeltijders geen compensatie wordt verleend voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen vallen. Verzoekster meent dat zij minder vaak dan een voltijder profijt heeft van erkende feestdagen die op haar werkdagen vallen en dat verweerster daarmee verboden onderscheid maakt op grond van arbeidsduur bij de arbeidsvoorwaarden.

Oordeel Commissie

De Commissie spreekt als haar oordeel uit dat SNS REAAL N.V. jegens verzoekster verboden onderscheid op grond van arbeidsduur bij de arbeidsvoorwaarden heeft gemaakt.

Toelichting

Verweerster hanteert een uniforme regel voor al haar werknemers, ongeacht arbeidsduur, die inhoudt dat geen compensatie wordt verleend voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen vallen. De Commissie stelt vast dat het hanteren van deze uniforme regel in het geval van verzoekster nadeel oplevert. Daarmee staat vast dat sprake is van onderscheid. Dat voltijders, afhankelijk van het arbeidspatroon dat zij kiezen, van de uniforme regel ook nadeel kunnen ondervinden, kan aan de vaststelling dat ten aanzien van verzoekster sprake is van nadeel en dus onderscheid niet afdoen. Verweerster heeft als doel haar werknemers gelijk te behandelen waar het gaat om erkende feestdagen die op roostervrije dagen vallen. Dit doel acht de Commissie legitiem. Gelet op het feit dat verzoekster van deze regel nadeel ondervindt, constateert de Commissie dat met het middel, te weten het niet verlenen van compensatie voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen vallen, niet het beoogde doel wordt bereikt. De Commissie is van oordeel dat het middel niet passend is. Voorts acht de Commissie het middel niet noodzakelijk, omdat een minder onderscheidmakend alternatief voorhanden is in de vorm van het jaarurensysteem. Verweerster heeft niet aannemelijk gemaakt dat het invoeren van dit alternatief onevenredig bezwarend is. Het onderscheid op grond van arbeidsduur is dan ook niet objectief gerechtvaardigd.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: