Oordelen

Het bevoegd gezag van een aantal christelijke scholen maakt verboden onderscheid op grond van godsdienst door een islamitische vrouw niet aan te nemen als invalleerkracht in de digipool.

Oordeelnummer 2011-74
09-05-2011
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een islamitische vrouw heeft bij een stichting gesolliciteerd naar de functie van invalleerkracht in de digipool. Deze stichting is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs. De vrouw heeft een opleiding tot leraar gevolgd aan een katholieke Pabo, zij heeft een akte van bekwaamheid voor het onderwijsprogramma godsdienst/levensbeschouwing voor leraar katholiek primair onderwijs behaald en zij heeft tijdens haar opleiding stage gelopen op voornamelijk katholieke basisscholen. Haar laatste stage heeft zij gelopen bij één van de katholieke basisscholen van de stichting. De stichting heeft de vrouw niet aangenomen omdat zij geen christelijke achtergrond heeft. Volgens de stichting kan een leerkracht de grondslag alleen onderschrijven als hij het christelijke geloof heeft.

Oordeel Commissie

De Commissie is van oordeel dat de stichting jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door te weigeren haar aan te nemen als invalleerkracht in de digipool.

Toelichting

De stichting heeft de vrouw afgewezen omdat zij een islamitische achtergrond heeft. Hierdoor maakt de stichting direct onderscheid op grond van godsdienst. De stichting beroept zich op haar christelijke grondslag en doet een beroep op de uitzondering voor scholen voor bijzonder onderwijs. De wet bepaalt dat onder bepaalde voorwaarden het verbod van onderscheid op grond van godsdienst niet geldt voor een instelling van bijzonder onderwijs. Een van die voorwaarden is dat sprake moet zijn van een consistent beleid ter handhaving van de grondslag. De stichting heeft niet aangetoond dat op alle scholen die onder haar gezag vallen op consistente wijze uitvoering wordt gegeven aan de grondslag van de stichting. Zo wordt niet in alle sollicitatiegesprekken naar de christelijke achtergrond van een sollicitant gevraagd. Ook is niet bij alle leerkrachten en directeuren bekend dat een leerkracht de grondslag alleen kan onderschrijven als hij het christelijke geloof heeft. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de vrouw door de school waar zij stage heeft gelopen, is gevraagd om te solliciteren, terwijl deze school bekend was met haar islamitische achtergrond. Daarnaast is gebleken dat in de praktijk wel uitzonderingen worden gemaakt op het sollicitatiebeleid. De stichting toetst ook niet of een leerkracht tijdens zijn dienstverband de grondslag blijft onderschrijven. Verder worden bij de stichting wel stagiaires en andere tijdelijke leerkrachten aangenomen die niet het christelijke geloof hebben. De stichting kan als bevoegd gezag daarom niet weigeren de vrouw op te nemen in de digipool. De vrouw wordt dan immers ook uitgesloten van scholen die geen consistent beleid voeren en dus geen beroep kunnen doen op de uitzondering voor een instelling van bijzonder onderwijs.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: