Oordelen

Zorginstelling De Lindenhorst, vallend onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, discrimineert deeltijder door van haar een even grote beschikbaarheid voor inroostering te vragen als van voltijders.

Oordeelnummer 2011-143
26-09-2011
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

Situatie

De Lindenhorst geeft 24 uur per dag bescherming en intensieve behandeling aan meisjes met ernstige gedragsproblemen. Een groepsleider die voor 24 uur is aangesteld klaagt over de manier waarop ze wordt ingeroosterd. Door de week heeft ze diensten van acht uur. In het weekend gaat het om diensten van tien uur. Ze mag één dag per week kiezen waarop ze nooit kan worden ingeroosterd. De andere zes dagen kan ze altijd worden ingeroosterd. Dat vraagt een grote mate van flexibiliteit van haar. De vrouw heeft een jong gezin, waardoor deze flexibiliteit moeilijk te combineren is met o.a. vaste dagen voor kinderopvang. Voltijders worden op dezelfde wijze ingeroosterd. Volgens de vrouw is de flexibiliteit die van voltijders gevraagd wordt minder groot, omdat zij toch al het grootste deel van de week werken. De Lindenhorst zegt dat deeltijders en voltijders evenveel beschikbaar moeten zijn voor inroostering, om zo roosterproblemen te voorkomen. In het verleden had de Lindenhorst moeite om met name op de populaire vrije dagen – te weten de maandagen, woensdagmiddagen en vrijdagen - het rooster rond te krijgen. Daardoor moest de Lindenhorst extra kosten maken voor het inhuren van uitzendkrachten en het betalen van onregelmatigheidstoeslagen. De Lindenhorst moet bezuinigen in verband met een toekomstige privatisering en fusie.

Het oordeel

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt op De Lindenhorst verboden onderscheid op grond van arbeidsduur. Zij mag niet aan deeltijders vragen evenveel beschikbaar te zijn als voltijders.

Toelichting

Algemene regel is dat er geen sprake is van onderscheid in geval werknemers arbeidsvoorwaarden naar rato van hun contractuele arbeidsduur krijgen toebedeeld. Nu De Lindenhorst van voltijders en deeltijders eenzelfde beschikbaarheid voor inroostering eist, maakt zij onderscheid. Onderscheid op grond van arbeidsduur is verboden, tenzij daar een goede reden voor is (objectieve rechtvaardiging). Het doel van De Lindenhorst om kosten te besparen kan een goede reden zijn om beleid te voeren dat inhoudt dat voltijders en deeltijders evenveel beschikbaar moeten zijn. Maar De Lindenhorst heeft niet onderzocht of dat doel ook op andere manieren kan worden bereikt die niet of minder onderscheidmakend zijn. Zo zou De Lindenhorst ook kosten kunnen besparen door de beschikbaarheid naar rato van de omvang van het dienstverband vast te stellen en tegelijkertijd de populaire vrije dagen te laten rouleren. Hiermee kan De Lindenhorst voorkomen dat zij op die dagen geen eigen personeel beschikbaar heeft om in te roosteren. Dit maakt dat het onderscheid dat De Lindenhorst maakt niet objectief gerechtvaardigd is.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: