Oordelen

School maakt geen onderscheid op grond van burgerlijke staat jegens gescheiden vader bij informatieverstrekking over ontwikkelingen aangaande zijn kinderen

Oordeelnummer 2003-122 lees verder

Samenvatting

Verzoeker en zijn ex-vrouw hebben na echtscheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun twee kinderen behouden. De kinderen wonen bij hun moeder en bezochten de school van verweerder. De moeder is samen met de kinderen verhuisd zonder verzoeker op de hoogte te stellen van de naam van de nieuwe school van de kinderen.

Verzoeker heeft verweerder enkele malen gevraagd naar welke nieuwe school zijn kinderen nu zouden gaan. Daarop heeft verweerder laten weten hiervan niet op de hoogte te zijn, maar verzoeker daarvan in kennis te zullen stellen zodra hij zelf over die informatie zou beschikken. Volgens verzoeker wist verweerder echter wel degelijk naar welke school de kinderen zouden overstappen.

Verzoeker is van opvatting dat verweerder jegens hem als gescheiden vader onderscheid heeft gemaakt op grond van burgerlijke staat door hem niet te informeren over de ontwikkelingen betreffende zijn kinderen, en in het bijzonder over de nieuwe school van zijn kinderen.

De Commissie stelt vast dat verzoeker, behoudens zijn eigen indrukken, geen feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die kunnen doen vermoeden dat verweerder over de verlangde informatie beschikte noch dat verweerder redenen had om die informatie niet aan verzoeker te verstrekken. Geconcludeerd wordt dat verzoeker niet het vermoeden heeft gevestigd dat verweerder jegens hem onderscheid heeft gemaakt op grond van burgerlijke staat bij de informatieverstrekking betreffende zijn kinderen.

Geen onderscheid op grond van burgerlijke staat.

Grond:

Terrein:

Trefwoord: