Publicaties

2001/01: Commentaar CGB op voorstel tot herziening van EG-Richtlijn: gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid

Samenvatting

De Europese Commissie heeft op 7 juni 2000 een voorstel gepresenteerd met betrekking tot de herziening van richtlijn 76/207, met het oog op het realiseren van een zo groot mogelijke overeenstemming tussen gelijkebehandelingswetgeving op grond van geslacht met die op grond van andere discriminatiegronden zoals voorzien in de recent aangenomen richtlijnen op basis van artikel 13 EG-Verdrag (2000/78 en 2000/43).

 

De inzet van de Nederlandse regering is eveneens gericht op het realiseren van een gelijkwaardig beschermingsniveau voor de verschillende discriminatiegronden. De Commissie Gelijke Behandeling (hierna CGB) kan zich hierin vinden. In dit commentaar beperkt de CGB zich tot enkele kwesties die naar haar mening op dit moment in het bijzonder aandacht vragen.

 

De CGB constateert dat er een verschil in werkingssfeer is tussen de onderhavige richtlijn en de in 2000 aangenomen artikel 13 richtlijnen, welke laatste een ruimere werkingssfeerkennen en daarmee een hoger beschermingsniveau. De CGB neemt aan dat de inzet van Nederland erop is gericht deze verschillen zoveel mogelijk weg te nemen, en voor alle gronden het hoogst mogelijke beschermingsniveau te realiseren. Ook meent de CGB dat de ruimere bescherming van de ras-richtlijn, die mede het terrein van de goederen en diensten omvat, ook voor de grond geslacht moet gelden.