Publicaties

Advies 2008/03 Inzake gelijke behandeling in het onderwijs: 'Naar een discriminatie vrije school'

Samenvatting

In 2008 adviseerde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de gevolgen van de gelijkbehandelingswetgeving voor onderwijsinstellingen. Op verzoek van de minister heeft de CGB dit advies ‘Naar een discriminatievrije school’ voorjaar 2009 openbaar gemaakt voor alle onderwijsinstellingen in Nederland.

 

Dit advies is geen handleiding of richtlijn om een concreet probleem op school op te lossen. Het is een overzicht van situaties op scholen die op gespannen voet kunnen staan met de gelijkebehandelingswetgeving, die discriminatie  verbiedt. Als toelichting op het advies heeft de CGB een beknopte leeswijzer uitgebracht.