Publicaties

Advies 2009/03: Inzake de toetsing van seniorenregelingen aan de WGBL

Samenvatting

In het CGB-advies “Seniorenregelingen als onderdeel van leeftijd(sfase) bewust personeelsbeleid” (CGB-advies 2006/04) en in de daaropvolgende oordelen heeft de Commissie Gelijke Behandeling haar oordelenlijn ten aanzien van seniorenregelingen uitgezet. In beginsel toetst de CGB regelingen waarin leeftijdsonderscheid wordt gemaakt afzonderlijk aan de criteria die zijn vastgelegd in de WGBL.

 

Seniorenregelingen die deel uitmaken van een levensfasebewust personeelsbeleid (LBPB) worden op een minder strikte wijze (of anders gezegd: contextueel) beoordeeld dan seniorenregelingen die niet zijn ingebed in zo’n breed personeelsbeleid. In de praktijk blijkt er behoefte te bestaan aan  verduidelijking van de voorwaarden die aan levensfasebewust personeelsbeleid worden gesteld om contextueel te kunnen toetsen.

 

In navolgend advies is eerst nader uitgewerkt waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van toetsing binnen een breed levensfasebewust personeelsbeleid (LPBP). Vervolgens komen de overgangsregelingen aan de orde en zijn de voorgelegde alternatieve regelingen voor zover mogelijk beoordeeld.