Publicaties

Advies 2012/01 inzake kledingvoorschriften in gedragscode van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Neutraliteit, gezag en zichtbare geloofsuitingen bij de IND: een kwestie van maatwerk

Samenvatting

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de Commissie Gelijke Behandeling (hierna: de Commissie) verzocht advies uit te brengen over haar gedragscode waarin onder andere regels zijn opgenomen over kleding en uiterlijk. De IND heeft de Commissie de vraag voorgelegd of het onderdeel ‘kleding’ in de nieuwe gedragscode voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat verboden onderscheid op grond van godsdienst zal worden gemaakt bij de toepassing ervan tijdens de sollicitatieprocedure. De Commissie schetst in het navolgende advies het juridisch toetsingskader en formuleert criteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of de gedragscode, onderdeel ‘kleding’, (verboden) onderscheid op grond van godsdienst tot gevolg heeft.