Publicaties

Brief aan minister van BZK over tijdpad ratificatie optionele protocollen bij VN-mensenrechtenverdragen

Samenvatting

Voorafgaand aan het VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten op 9 september 2015 stuurde het College voor de Rechten van de Mens een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het tijdpad van ratificatie van optionele protocollen bij VN-menserechtenverdragen.

Minister Plasterk heeft na het AO over het Nationaal Actieplan Mensenrechten van 24 juni 2015 de Kamer geïnformeerd dat het niet mogelijk is een termijn te verbinden aan de ratificatie van de optionele protocollen bij

- het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)

- het Verdrag inzake de rechten van het kind en

- het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het ontbreken van een planning voor de ratificatie is aanleiding voor het VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten op 9 september 2015.

Het College wijst minister Plasterk er in zijn brief van 7 september 2015 op dat in de Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (art. 90 Gw). Deze bepaling vereist een actieve rol van de regering om bij te dragen aan de aanvaarding van internationale verdragen.