Publicaties

Advies conceptwetsvoorstel Tijdelijke wet bestuursrechtelijke maatregelen terrorismebestrijding

Samenvatting

Het College erkent en onderschrijft de noodzaak om de democratie, rechtsstaat en de bevolking in Nederland te beschermen tegen terroristisch geweld. Dat in de huidige maatschappelijke omstandigheden maatregelen worden genomen ter versterking van de bescherming van de bevolking tegen terreuraanslagen is logisch. Het College stelt evenwel vast dat tot dusverre in alle wetgevingsvoorstellen voortvloeiend uit het Actieplan Integrale aanpak jihadisme, waar dit conceptwetsvoorstel er één van is, vooral bevoegdheden worden gecreëerd tot het nemen van maatregelen die een aantasting opleveren van bepaalde mensenrechten. Bij dit conceptwetsvoorstel gaat het om maatregelen die burgers raken in – onder meer – hun recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in hun recht op bewegingsvrijheid.