Publicaties

Advies 2013/07 - Over de concepten van de Goedkeuringswet en Uitvoeringswet bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dit advies opgesteld op verzoek van de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij het opstellen van het advies is, naast de conceptwetteksten en de memorie van toelichting, gebruik gemaakt van de inbreng van zowel burgers als organisaties van mensen met een beperking in het kader van de internetconsultatie die de staatssecretaris in juli/augustus 2013 heeft ingesteld. Ook heeft het College gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Ratificatie… en dan?’ en het aanvullend rapport daarbij van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (Universiteit Utrecht) en van de impactanalyse ‘Economische gevolgen van ratificatie van het VN-Verdrag handicap’ van SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam).

 

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is in 2006 tot stand gekomen en in 2007 door Nederland ondertekend. Kernwaarden uit het verdrag zijn het bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een beperking, het tegengaan van uitsluiting, het bevorderen van respect voor de inherente waardigheid van ieder mens, het bevorderen van individuele autonomie en het creëren van volwaardig burgerschap. Door het verdrag te ratificeren laat de regering zien deze kernwaarden te onderschrijven en maatregelen te willen nemen om hier invulling aan te geven.